• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Expressens löpsedel den 31 mars 2007 visar vad som är viktigt!

image1623 Världen är full av krig, svält, flyktingar, fattigdom, elände och i Sverige finns åldringar som far illa, barn som misshandlas, kvinnor som våldtas och folk som sitter i fängelserna oskyldigt dömda m.m., m.m. Men inget av detta märks något av på Expressens löpsedel som "pryder" varenda kiosk och 7Eleven och Konsum och ICA och tobaksaffär söndagen den 31 mars 2007!

Är det detta svenska folket tycker är viktigast att veta om Sverige och världen? Eller är det Expressen som tror att alla svenskar är blåsta?

Om JO:s inspektion av Migrationsverkets kontor i Solna

JOLäs om JO:s inspektion av Migrationsverkets kontor i Solna den 6-7 och 9 februari 2007 här.

Finland: Socialdemokraterna permitterar sin kanslipersonal

image1622Socialdemokraterna permitterar hela personalen, ett tjugotal personer, vid sdp:s partikansli i en månads tid. Orsaken till permitteringarna är partiets valförlust. Partistöd beviljas enligt antal riksdagsledamöter och sdp har nu åtta mandat färre än i den senaste riksdagen.

Källa:
YLE

Asylsökande från norra Irak kan nu komma att utvisas

MIG logoOckså Sverige kan komma att utvisa irakier från norra delen av landet (som Finland, läs här ). Migrationsverket meddelar den 30 mars 2007 följande:


Cirka 1400 irakier som tidigare fått avslag på sin asylansökan och som beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen, kan komma att utvisas.


Migrationsverkets ledning har idag fattat ett vägledande beslut som gäller en person som kommer från norra delarna av Irak. Hon har tidigare fått avslag från verket och Utlänningsnämnden på sin asylansökan och det beslutet har vunnit laga kraft. Resultatet av prövningen enligt tillfälliga lagen ledde i januari 2006 till ett ettårigt uppehålls- och arbetstillstånd. Den irakiska kvinnan ansökte på nytt om uppehållstillstånd inför att det tidigare tillståndet löpte ut i januari i år. Enligt den nya utlänningslagen kan verket emellertid inte pröva hennes ansökan om uppehållstillstånd eftersom hon har ett gällande avvisningsbeslut. Verket har istället prövat om det finns hinder för henne mot att återsändas till det område i Irak, varifrån hon kommer. Enligt Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 februari finns inte några generella hinder mot att en person sänds tillbaka till Irak och personer ska normalt kunna återsändas till den trakt som är aktuell i detta fall. Den irakiska kvinnan får därför avslag på sin ansökan och beslutet kan inte överklagas.


Mot bakgrund av att personer i denna situation tidigare kan ha fått felaktig information vid kontakter med verket finns också en bilaga till beslutet som ger den sökande information på dennes eget språk. Bilagan återfinns på verkets hemsida i Lifos, i anslutning till det vägledande beslutet, på svenska, arabiska och sorani.

Den irakiska kvinnans tillstånd att vistas och arbeta i Sverige har nu upphört och hon förväntas lämna Sverige självmant. Behöver hon stöd inför hemresan kan verkets personal ge detta.

Här finns en länk till Migrationsverkets Beslut om vidtagande av verkställighet rörande en person från norra Irak vars tillfälliga uppehållstillstånd löpt ut.

Utlänningslagen anger när/om en asylsökande har skäl att få asyl eller uppehållstillstånd. De skäl som den asylsökande anför prövas enligt den lagen av Migrationsverket. Om det blir avslag på ansökan kan den asylsökande överklaga till Migrationsdomstolen. Blir det avslag också där och skäl enligt utlänningslagen inte föreligger för beviljande av flyktingstatus eller uppehållstillstånd, måste personen ifråga lämna Sverige och återvända till sitt hemland. Det går ett direktflyg i veckan från Stockholm till Erbil i norra Irak och ett i veckan till samma stad från Köpenhamn. Därmed finns möjlighet att resa tillbaka och många gör det också, annars skulle det inte finnas underlag för två direktflyg från Skandinavien i veckan. Och så här säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres:

Norra Irak har inte samma utbredda våld (som i de södra delarna, min anm.). Där bör varje fall prövas individuellt och asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd ges i tveksamma fall.

Persson-citat ur Expressen

image1621Klipp från Expressens ledarsida den 30 mars 2007.

Ordförande Persson är missnöjd

Göran Persson i StjärnhovGöran Persson
Foto: riksdagen

Ordförande Persson är missnöjd med att dokumentären om honom inte blev sådan som han ville. Han kallar de fyra timmarna som sänts i SVT för "snuttifiering". Tror han att han är Kim Jong Il? Att han ska ha 24 timmar om dygnet till sitt förfogande och folk ska tvingas se och höra hans egen, tillrättalagda och självförhärligande bild i tv dygnet runt? Har det slagit helt slint för maktmänniskan Persson? Att han var narcissistisk och hade en helt snedvriden bild av sig själv och sin betydelse visste de flesta sedan länge, men att det var så här katastrofalt blev vi inte varse förrän efter att vi dels sett dokumentären och en del kringmaterial på nätet; dels hört hans egna uttalanden efteråt. Att ingen sa åt honom att bita i det sura äpplet, hålla tyst och inte göra ont värre, inte ens hans fru?!

"Jag har ställt upp på ett unikt projekt som till sin karaktär liknar dagboksanteckningar i filmformat."
Persson i sin Brännpunktsartikel den 29 mars. Just det: han har ställt upp – både frivilligt och villigt – på ett unikt projekt. Vad han tydligen inte fattade i sin megalomani var att han inte själv också skulle få klippa och redigera materialet och bestämma att alla hundra timmarna som filmats måste sändas; att han skulle få nöja sig med en "snuttifiering" som innebar "endast" fyra timmar i tv!

"Över 100 timmars intervjuer har spelats in med mig under ett decennium. För den urvalsprocess som har lett fram till den lilla bråkdel som har sänts och lagts ut på webben svarar dock helt och hållet Erik Fichtelius och SVT", skriver Persson i samma Brännpunktsartikel. Jo men visst: urvalet hade väl ingen lovat honom att han skulle få göra? Så går det inte till och det borde Persson, som var statsminister i ett land som kallar sig demokratiskt, begripa. Och att han kallar fyra timmar i tv plus otaliga inslag på webben för "en bråkdel" visar bara hur snedvridet hans tänkande är och hur han tror att han är en ledare som ska dyrkas och framställas på hans sätt, i ren nordkoreansk stil.

"De (programmen) har inte varit min egen bild av vad som hänt, och det har inte varit mitt urval av material." Också ur artikeln på Brännpunkt den 29 mars. Där slog han den sista spiken i sin egen kista och sänkte sig så lågt att det knappast finns något sätt att bortförklara att han faktiskt, på riktigt och på allvar anser att hans egen bild, hans urval hade varit det rätta att visa.

I sin fåfänga och sin vilja att kråma sig framför kameran i elva år och vara huvudperson och HSB (Han Som Bestämmer) och DSL (Den Store Ledaren), har han grävt en grop och fallit själv däri. Eftermälet blir inte det önskade och inget han säger eller göra eller skriver efter detta kan reparera den skada han själv tillfogat sig.

P.S. Och så skodde han sig ekonomiskt på skattebetalarna genom sitt skenäktenskap! Över 900.000 kronor fick han, som han borde ha avstått ifrån om han hade varit hederlig och trogen sina socialdemokratiska ideal. Vad tycker de fattiga och lågavlönade bland hans (tidigare) väljare om det? Läs Persson mörkade skilsmässa – tjänade 916.800 och Persson mörkade sig till jätteklipp.

Finland börjar avvisa nordirakier

UviUtlänningsverket tänker börja avvisa nordirakiska asylsökande från Finland. Hittills har irakiska asylsökande åtminstone fått tillfälligt uppehållstillstånd i Finland. Myndigheterna har hittills ansett att det är tekniskt omöjligt att återsända nordirakiska asylsökande till Irak, bland annat på grund av obefintliga flygförbindelser. Utlänningverket uppger i Helsingin Sanomats nätbilaga att det nu är möjligt att återsända asylsökande till de kurdiska regionerna Dohuk, Arbil och Suleiman i norra Irak. Beslutet kan leda till att många irakier som befinner sig i Finland tvingas återvända till sitt hemland. Esko Repo, som leder asylenheten vid Utlänningsverket, säger till HS att en stor del av de irakiska asylsökande i Finland kommer från dessa områden. Utlänningsverket fattade beslut om de nya riktlinjerna den här veckan och har tillsvidare inte fattat några avvisningsbeslut.

 

I början av året sökte allt färre personer asyl i Finland. I januari och februari sökte sammanlagt 221 personer asyl. Mest asylsökande kom det från Irak, sammanlagt 43 personer. Från Serbien kom det 30, från Ryssland 22 och från Turkiet 15 asylsökande. Mängden asylsökande har minskat jämfört med tidigare år. I fjol sökte sammanlagt 2 300 personer asyl, år 2005 hela 3 574 personer. De senaste åren har antalet asylsökande minskat i hela EU-området.

Försäkringskassan svarar 2

FörsäkringskassanPå frågan om "avgiften" på 4,06 procent svarar FK så här:

Om slutligt bostadsbidrag blir lägre än vad som har betalats ut preliminärt ska avgift tas ut på återbetalningsbelopp som överstiger 2 500 kronor med 125 % av statslåneräntan (8 § RFFS föreskrift [1996:12]). Det är ett sätt att förhindra att personer uppger för låg inkomst och på det sättet "lånar" av staten. Bostadsbidragsförordningen 1993:739 gav Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan) rätten att föreskriva om detta.

Ordföranden för socialförsäkringsutskottet i riksdagen har uppmärksammats på de två tidigare inläggen samt detta inlägg. Så här kan vi ju verkligen inte ha det!

Försäkringskassan svarar 1

FörsäkringskassanSe först inlägget nedan! Försäkringskassan ska ha en stor eloge för sitt snabba svar. Det tog bara en och en halv timme innan svaret kom och det får man säga är föredömligt och mycket positivt i ett land där man är van vid att myndigheter tar gooood tid på sig att svara medan undersåtarna får kort tid på sig att inkomma med sina yttranden och krav.

Här är svaret från FK:

Jag förstår om du tycker att reglerna är krångliga. Det är många som uppfattar reglerna kring bostadsbidrag så. Det du beskriver har att göra med att bostadsbidraget är preliminärt när det betalas ut från början, det stäms sedan av mot den taxerade inkomsten för varje kalenderår. Det är inget som Försäkringskassan bestämt utan så är reglerna utformade. För vissa som får högre inkomster i slutet av året kan det ge de effekter som du beskriver. Anledningen till att skulden stiger är att Försäkringskassan också ska ta ut ett återbetalningsbelopp som är reglerat.

Försäkringskassan tar ut en aviserings- och bokföringsavgift om

– det finns en överenskommen avbetalningsplan

– om gäldenären har fått en skriftlig bekräftelse av betalningsplanen där det står att avgiften tas ut och kostnaden för varje avbetalningstillfälle och antalet avbetalningstillfällen är angiven i planen.

Avgiften är inte lagreglerad, men följer enligt fast praxis i inkassobranschen den lagreglerade avgiften för påminnelseavgift (lag om ersättning för inkassokostnader m.m.och förordning om ersättning för inkassokostnader m.m.). I dessa lagar är avgiften angiven till högst 50 kr som Försäkringskassan alltså tar ut för arbetet med att skicka ut månatliga avier och bokföra avbetalningarna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över inkassohanteringen och ger ut ett allmänt råd som Försäkringskassan följer. Avisering över Internet har vi inte men vi tittar på olika sätt att underlätta för dem som har återbetalning.

Jag har påpekat för FK att det är otillständigt att man tar ut 50 kronor för "arbetet med att skicka ut avier". Extra obehaglig blir den här skyhöga hanteringskostnaden med tanke på de miljoner som aldrig kommer in p.g.a. att FK inte lyckas spåra smitare utomlands och andra…

Detta måste ändras! Det är fattiga studerande och ensamstående mammor och andra lågavlönade som är de som drabbas av FK:s stela bidragssystem och som pungslås på 50 kronor varje gång de ska delbetala de belopp som FK kräver tillbaka.

Sedan vill jag också veta vad det är för "avgift" på 4,06 procent som FK också tar ut av dessa återbetalningsskyldiga människor. I det beslut som FK tillställt den unga studerande kvinnan som uppmärksammat mig på det hela står nämligen att beloppet hon ska återbetala är 4.000 kronor. På detta belopp tar FK ut ett belopp på 162 kronor som de kallar "avgift". Ingen förklaring ges, det står bara "Avgift 4,06 procent".

Det får väl vara någon måtta på hur statliga myndigheter i kraft av sin maktstälning kan pådyvla folk "avgifter" och "avikostnader"!

Märkliga rutiner på Försäkringskassan

FörsäkringskassanJag känner en ung kvinna som studerar till ett prestigefyllt yrke som kräver många år av försakelser. Hon är ordentlig, hon är plikttrogen – hon är en person som gör rätt för sig på alla sätt. På grund av de minst sagt märkliga regler som Försäkringskassan tillämpar blev hon återbetalningsskyldig av en summa på drygt 4.000 kronor när hon fick ett extrajobb.

Den unga kvinnan hade alltså lyckats skaffa sig ett extra jobb vid sidan av studierna. Hon sökte inte fortsatt bostadsbidrag eftersom hon förstod att hon inte längre skulle vara berättigad till det. FK högg som en kobra: den ordentliga unga kvinnan fick veta att den lilla extainkomsten nu skulle räknas in redan från början av året (då hon varken jobbade eller hade en aning om att hon skulle lyckas få ett extra jobb). Och FK räknade ut att hon måste betala tillbaka drygt 4.000 kronor. Samtidigt verkar FK inte ha särskilt stor koll på vilka som flyttar utomlands och som får bidrag och sjukpenning etc som de definitivt inte är berättigade till…

Alltnog: den ordentliga och plikttrogna kvinnan kontaktade FK och gjorde upp en återbetalningsplan eftersom summan var alldeles för hög för henne att klara av med de små inkomster hon som studerande har. Hon bad FK om information för att kunna göra återbetalningarna via sin internetbank. Då kom nästa kalldusch! FK säger (påstår!) att de "inte har system som stödjer utskick av elektroniska avier" och att de därför skickar ut pappersavier för varje inbetalning OCH – hör här! – varje inbetalning kommer att kosta den unga kvinnan 50 kronor! 50 kronor per gång som hon återbetalar en del av de pengar FK kräver tillbaka av henne! Det låter som ocker! Dessutom berättar hon att "när de skickar ut kravbrevet på det man fått för mycket i bidrag, lägger de på en viss procent på den summan, vilket gör att man redan där betalar tillbaka mer än man fått av dem från början. 4.000 kronor blev hux flux 4.162 kronor när det skulle betalas tillbaka…"

Nu ska jag fråga FK vilka tider de lever i när de inte kan ge betalningsinformation (avisera) via internet! Och varför de tar 50 kronor för att skicka ut pappersavier. Och hur en skuld på 4.000 kronor blir 4.162 kronor.

Finland: Två nya kärnkraftverk!

Både Fortum och Teollisuuden Voima (Industrins kraft) vill bygga nya kärnkraftverk. Båda har idag meddelat att de vill påbörja processen och det första steget är att göra en miljökonsekvensbedömning. Om allt går som företagen vill så kan kan Finalnd inom några år få ett sjätte och ett sjunde kärnkraftverk.

Läs också mer här.

Tuff, elak, arrogant, sanningssägare?

Kjell LindroosKjell Lindroos, YLEs finlandssvenska korrespondent i Sverige
Foto: Merit Wager

Under rubriken Tuff, elak, arrogant, sanningssägare? rapporterar Kjell Lindroos här ur finlandssvenskt perspektiv både skriftligt och muntligt om dokumentären om Göran Persson. Läs och lyssna!

Finland: Paavo Väyrynen rör om i centern

Paavo Väyrynen låter inte granska sin riksdagsfullmakt förrän regeringsförhandlingarna har slutförts. Om han inte blir talman i riksdagen eller får en ministerpost, återgår han till Europaparlamentet.

"Att bli en vanlig riksdagsledamot vore att lura väljarna", säger han.

Läs och lyssna här!

Källa:
YLE

Johansson

Det här är Sveriges Tio-i-topp när der gäller efternanmn:

 1. Johansson 272 594
 2. Andersson 270 360
 3. Karlsson 208 010
 4. Nilsson 183 002
 5. Eriksson 145 988
 6. Larsson 132 092
 7. Olsson 116 850
 8. Persson 114 393
 9. Svensson 109 692
 10. Gustafsson 76 002

Och här något om vanliga och ovanliga förnamn:

Den 31 december 2006 fanns det 15.503 män som heter Mohammed/Mohammad/Mohamed. Men bara 2.607 män som heter Pekka! Erik fanns det däremot gott om män som heter: 313.279, liksom Anders 194.555 och Johan 173.069.

Bland kvinnonamnen verkar Maria vara ett av de vanligaste. Den 31 december 2006 fanns i Sverige registrerade 448.449 med det namnet. Många som heter Anna finns det också: 310.906. 94.026 heter Kerstin och 3.825 heter Fatima/Fatma.

Och i hela Sverige finns bara en enda kvinna som heter Atwal, och henne känner jag!

Källa:
image1617

Apropå “ensamkommande flyktingbarn”

MIG logoI ett tidigare inlägg tog jag upp Migrationsverkets och mediernas missvisande användning av begreppet ”ensamkommande flyktingbarn”. Här är fakta:

År 2006 sökte 820 barn och ungdomar, som inte hade fyllt 18 år när de anlände, asyl i Sverige. 551 av dem var 16-17 år gamla och 210 var 13-15 år. 59 var yngre än 13 år.

Under januari och februari i år har 242 barn och ungdomar, som inte hade fyllt 18 år när de anlände, sökt asyl i Sverige. 164 av dem är 16-17 år gamla och 59 är 13-15 år. 19 var yngre än 13 år.

Många av de 551 16-17-åringar som kom förra året har hunnit fylla 18 år och är inte längre ”barn”. De 17-åringar som kommit i år fyller också 18 inom mindre än ett år. Dessutom kan en del av dem som sagt sig vara 17 år de facto redan vara både 18, 19 år gamla (eller äldre) vilket ibland upptäcks under asylprocessens gång.

Det kan knappast vara rimligt att man behandlar alla dessa unga män som ”barn”! Snarare bör de behandlas som just unga män (som i sina hemländer betraktas som vuxna även om de inte gör det här) och man bör ha i åtanke att så snart de har fått uppehållstillstånd så ansöker deras föräldrar och syskon under 18 år om att få förenas med dem i Sverige. Det gäller således att se verkligheten när man planerar och den är att 551 unga män behöver någonstans att bo tills deras familjer anländer och då behöver hela familjen någonstans att bo. Att tänka i kortsiktiga ”ensamkommande barn”-banor för 16-17-åringar är inte särskilt smart…

© denna blogg.

Ensamkommande ”flyktingbarn”?

Varför envisas Migrationsverket – och därmed också media – med att tämligen onyanserat ständigt tala om ”ensamkommande flyktingbarn”?

För det första rör det sig ytterst sällan om ”flyktingar” och för det andra rör det sig också ytterst sällan om ”barn”. Det handlar i kanske nio fall av tio om ”asylsökande ungdomar” eller ”minderåriga”, på 16, 17, 18 år (och i en del fall med stor sannolikhet personer som är betydligt äldre än så, dvs vuxna), som oftast är hitskickade av föräldrar som, när dessa ”barn” har fått uppehållstillstånd, ansöker om att förenas med dem i Sverige.

Ett exempel, så här skriver Smålandsposten den 27 mars:

Vecka efter vecka kommer de till Arlanda: 30 ensamkommande flyktingbarn från framför allt de kurdiska delarna av Irak, det av klaner sönderkrigade Somalia och av krigsherrarna förstörda Afghanistan. Det är framför allt unga män som flyr eller av föräldrar skickas från väpnade konflikter och strider.

Den gamla bilden av ensamma barn, inte sällan kopplad till människohandel och trafficking lever kvar, men gruppen domineras i dag av mer socialt etablerade och självständiga unga män.

I samma text talar man rutinmässigt om ”ensamkommande flyktingbarn” men konstaterar i nästa andetag att det handlar om ”självständiga unga män”. Det här sättet att rapportera och göra allmänheten konfunderad gäller absolut inte bara Smålandsposten utan de flesta medier. Medierna – alla medier – borde vara tydliga med hur de rapporterar och inte lite slarvigt mynta uttryck som inte har stöd i verkligheten.

© denna blogg.

Finland: I en kö i riksdagen

I kön till de nya riksdagsledamöternas fullmaktsgranskning tycks Matti Vanhanens och Merikukka Forsius gemensamma krogkväll vara ett lika intressant samtalsämne som regeringsbas och ministerposter.

Det är meningen att granskningen av de nyvalda riksdagsledamöternas fullmakter ska ske under disciplinerade former. I början liknar det ändå mer de galna dagar som storavaruhus brukar arrangera. Nya ledamöter försöker ta sig in i rummet där granskningen sker genom fel dörr. Andra försöker ta sig ut samma väg de kommit in med trafikstockning som följd. Det dröjer ett tag innan tjänstemännen får ordning på köandet.

Medan statsminister Matti Vanhanen (c) köar kommenterar han sitt uttalande om att centern ska ha både statsminister- och utrikesministerposten.

”Jag berättade bara vad vi eftersträvar. Och jag ville påminna om att det inte finns någon regel för vad olika partier har rätt till.”

När han får frågor om vilken relation han har till Merikukka Forsius (grön) efter kvällstidningarnas avslöjande om en gemensam krogrunda är svaret det gamla vanliga.

”Det kommenterar jag inte på något sätt.”

Forsius infinner sig inte till fullmaktsgranskningen.

Källa: Hufvudstadsbladet

Regeringen avvisar misstänkt terrorist till Marocko

DNRegeringen har beslutat avvisa en 27-årig marockan som bedöms vara en säkerhetsrisk och ha anknytning till misstänkta terrorister, står att läsa på Dagens Nyheters sajt. Mannen sägs ha kopplingar till den 41-årige svenske medborgare med marockanskt ursprung som i december sattes upp på USA:s lista över personer som misstänks stödja terrornätverket al-Qaida. 27-åringen greps samtidigt med 41-åringen vid en Säporazzia mot en grupp marockaner våren 2004.


"Jag litar på Migrationsöverdomstolens bedömning att mannen inte är i behov av skydd och att det inte finns några hinder för att verkställa utvisningen", säger migrationsminister Tobias Billström.

Finland: Riksdagsledamöternas fullmakter granskades

Riksdagen fi logoBiträdande justitiekansler Jaakko Jonkka granskade i dag de nya och de återvalda riksdagsledamöternas fullmakter i riksdagen.

I valet den 18 mars valdes 116 män och 84 kvinnor. Aldrig tidigare har så många kvinnor (42 %) valts till riksdagen.

Riksdagsledamöternas medelålder är 48 år. Den äldste riksdagsledamoten är Claes Andersson från Esbo, 69 år. Den yngste är Tuomo Puumala, centerledamot från Karleby, 24 år. De riksdagsledamöter som nu valdes in i riksdagen har erfarenhet av i medeltal 8 riksmöten. Längsta erfarenheten har två riksdagsledamöter som har deltagit i 33 riksmötens arbete.

Bevare mig för “genusdagis”!

image1620I Studio Ett i P1 den 26 mars handlade det om "jämställdheten i förskolan". Det var hemskt att höra hur en del förskollärare och föräldrar m.fl. pratade om "könsneutralitet" som något att sträva efter! Att alla barn helst ska gå på genusdagis där man utplånar skillnaderna mellan flickor och pojkar och köper leksaker som ska rikta sig till alla och därmed kanske ingen. En förskollärare hade köpt in en riddare på en vit häst som man inte kunde se om det var en man eller kvinna. Men hon var inte nöjd. Helst hade hon velat ha en riddare utan rustning, men det fanns inte…

Hjälp! Hur i helsike kan man tro att det blir mer "jämställt" i samhället för att man plattar ut skillnaderna mellan könen, att man gör alla till neutrum? Det har inget med jämställdhet att göra att flickor oftare gillar fluff och rosa och Barbie medan pojkar oftare gillar bilar, svärd och tuffare tag. OBS att jag säger "oftare", inte "alltid".

Föräldrarna är de som ska bestämma hur deras barn ska uppfostras, det anges i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. De som vill ha könsneutrala genusdagis får gärna ha det (men jag tycker synd om barnen). De som absolut inte vill släta ut sina barns ursprungliga instinkter och de biologiska skillnaderna ska kunna välja dagis där inga sådana idéer prackas på dem och deras barn.

För min del anser jag att vi ska ha jämlikhet och jämställdhet och för det behövs inga genusdagis och utplåning av de naturliga skillnaderna mellan människor!