• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Statsministerns f.d. älskarinna åtalas för kränkning av statsministerns privatliv

Finlands flaggaHelsingfors häradsåklagare har beslutat väcka åtal mot Susan Ruusunen – tidigare Kuronen – för boken "Pääministerin morsian" (Statsministerns brud). Åtal väcks också mot förläggaren Kari Ojala, som beslöt att boken skall publiceras. Ruusunen och Ojala anses ha spritt information som kränker statsministerns privatliv. Både Ruusunen och Ojala nekar till att ha begått något brott.

Statsminister Matti Vanhanen kommenterade åtalet i sin blogg i dag. Enligt Vanhanen är det frågan om var gränsen för privatlivet går.

Ny ansökan gällande Thanh med begäran om skyndsam (!?) handläggning

MIG logoTack till bloggläsare från när och fjärran för kommentarer till dårfinkeriet gällande Thanh, så som det är beskrivet nedan och i övrigt under kategorirubriken Vietnameserna i högerspalten! Det vore kanske bra om ni ville skriva samma sak också till dem som är ansvariga för att ha hålit mig sysselsatt med pappersproduktion i tre år och ha stoppat Thanhs liv i fem år. Samma människor som tycker att om man anlänt i går och säger att man är från Irak så ska man få permanent uppehållstillstånd inom två veckor medan om man är från Vietnam och har varit här i fem år och överbevisligen inte kan skickas tillbaka så ska man inte få det.

Migrationsverket har hårdnackat vägrat bevilja Thanh uppehållstillstånd trots att situationen inte har förändrats på fem år. Trots att JK riktat skarp kritik mot att Migrationsverket lämnat ut sekretessbelagda uppgifter om Thanh till Vietnams ambassad. Trots att han uppfyller alla kriterier i utlänningslagen för att få uppehållstillstånd dels på grund av faktiska och absoluta verkställighetshinder; dels på grund av att svenska myndigheter har försatt honom i fara genom att beredvilligt som nyttiga idioter tillhandahålla Vietnams ambassad uppgifter som svenska myndigheter inte ska lämna om människor som sökt skydd här.

En ny ansökan har idag igen lämnats in till verket – ÄNNU MER PAPPER! Men vad gör man när de anställda struntar i lagen och verkligheten och kör med slentrianmässiga och obegripliga egenpåhittade beslut? Kopia har gått till generaldirektören som nog nu måste ta ansvar för vad hans personal sysslar med. Om han och hans rättschef ärligt och uppriktigt tycker att det beslut som de två anställda vid den s.k. förvaltningsprocessenheten skrivit ihop gällande Thanh är korrekt, följer lagen och är välformulerat, klart och tydligt samt att avvisning nu kan verkställas, då undrar jag faktiskt hur framtiden för detta verk kommer att se ut.

Skyndsam handläggning har begärts – och med det menas lika skyndsam som hanteringen av nyssanlända irakier – högst två veckor!

“Åtgärderna för att verkställa beslutet ska fortsätta”

Thanh ep 2007Efter fem år och två dagar i Sverige har Thanh återigen nekats uppehållstillstånd. I stället ska de åtgärder för att verkställa beslutet som under fem år varit fruktlösa fortsätta. Hur det ska ske vet ingen. Inte Migrationsverket. Inte Polisen. Inte UD och inte justitiedepartementet. Och självklart inte heller Thanh.

En föredragande och en beslutsfattare vid Migrationsverket har inte förstått hela historien bakom Thanhs begäran om uppehållstillstånd. De har inte brytt sig om att han fyra gånger besökt sitt hemlands ambassad – dit han inte längre är välkommen – men aldrig lyckats få lämna in en passansökan. De har inte brytt sig om att han ses som landsförrädare eftersom han sökt asyl i ett annat land. De har struntat i att JK skarpt har kritiserat Migrationsverket och Polisen för att de lämnat sekretessbelagda uppgifter om Thanh och hans familj till Vietnams ambassad, något som kan innebära ytterligare ett faromoment för honom. De har inte brytt sig om att JK har kritiserat både Migrationsverket och Polisen för att de uppmanat Thanh att ljuga för sin ambassad. De har överhuvudtaget – kort och gott – skrivit ett beslut som av en person med lång erfarenhet och stor kunskap och kompetens på asylområdet kommenteras så här:

"Allt är goddag yxskaft. Det är ingen idé att ha en dialog med dem. FY FAN, rent ut sagt."

Någonting är allvarligt fel hos Migrationsverket. Kompetens saknas och vilja att lösa omöjliga situationer likaså. Det är bekvämast att slentrianmässigt avslå och att skriva urusla beslut som varken har huvud eller fötter. Eller också räcker helt enkelt inte kompetensen till en korrekt analys av ärendet och det är därför det enda man klarar av, att skriva märkliga beslut som ingen förstår? Som i Thanhs fall. Trots alla turer som förevarit i hans ärende under fem år och som är väl kända hos verket, skriver föredraganden och beslutsfattaren:

"Prövningen i detta ärende sker därför utifrån bestämmelsen 12 kap 18 § utlänningslagen som behandlar frågan om verkställighetshinder. Av denna bestämmelse följer att endast nya omständigheter får beaktas. det får inte ske någon om- eller överprövning av de bedömningar som har gjorts i tidigare beslut. Möjligheten att få ett lagaktaftvunnet beslut om avvisning eller utvisning prövat är ett förfarande näraliggande resning. I förarbetena till utlänningslagen uttalas avseende denna prövning att "det är vidare angeläget att möjligheten att på grund av nya omständigheter få ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning prövat på nytt framstår som det extraordinära prövingsförfarande det alltid har avsetts vara" (prop. 2004/05:170 s. 225). Denna bakgrund begränsar starkt utrymmet för att konstatera att det föreligger verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen."

Kan någon på Migrationsverket (eller utanför verket) som begriper detta vara vänlig och ta kontakt med mig! Jag vill gärna få det förklarat för mig hur man kan blanda ihop frågan om "verkställighetshinder" och frågan om "nya omständigheter" på det här märkliga sättet.

"Av 12 kap. 18 § första stycket 2 utlänningslagen framgår att Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd om de finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen."

Ja, men det finns ju inte bara anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen, det är ju ett faktum! Varför har det då inte beaktats i beslutet???

"Av förarbetena framgår att för att mottagarlandets ovilja att ta emot personen skall kunna utgöra ett praktiskt hinder mot verkställighet bör dock krävas att utlänningen själv medverkat för att verkställighet skall kunna genomföras (prop. 2004/05:170 s. 226). Svårigheten i en sådan situation att verkställa beslutet får inte till någon del bero på den enskildes vägran att medverka till verkställigheten (prop. 2004/05:170 s. 299)."

Dessa två miggor anser alltså att det är "utlänningens" fel, de påstår att "utlänningen" inte har medverkat för att han vägrade ljuga på Migrationsverkets och Polisens uppmaning! Det är ju det som de ansvariga för ovanstående märkligheter menar. Dessa två miggor anser alltså att det beror på "utlänningen" själv att han inte kunnat avvisas trots att han fått stöd för sitt agerande av landets högsta juridiska instans (eller en av dem), nämligen justitiekanslern, JK, som fördömt att Migrationsverket och Polisen försökt få "utlänningen" att ljuga (vilket Polisen t.o.m. har erkänt).

Frågor till generaldirektör Dan Eliasson, högste ansvarig för verksamheten: "Är det okej att miggorna så totalt struntar i att sätta sig in i en asylsökandes hela historia och så totalt åsidosätter JKs kritik och vägrar ta den till sig? Vad tänker du göra för att rätta till dina underlydandes helt skruvade beslut? Svar önskas omgående."

(Läs mer under kategorirubriken Vietnameserna i högerspalten).