• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  november 2007
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Det är inte bara asylhanteringen som har havererat…

image2063Regeringsrätten kränker enskilda i vartannat mål. Det är rubriken på en artikel på DN Debatt, skriven av Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord på Centrum för rättvisa. I artikeln pekar de på ytterligare en del av det svenska samhället som har havererat (som på så många andra områden) eller håller på att göra det: det svenska rättssystemet:

"I svenska domstolar ligger för närvarande cirka 150 000 fall och väntar på att avgöras. I över 90 procent av fallen väntar enskilda på att domstolen ska agera och många av fallen präglas av orimligt långa handläggningstider.
—–
Europadomstolen har reagerat skarpt. Av de 39 fall, i vilka Sverige har fällts av Europadomstolen genom åren, handlar en fjärdedel om kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid. Europadomstolen har gått så långt att den talat om de långa väntetiderna som ett allvarligt hot mot själva rättsstaten. "

Läs artikeln här. Gå in på Centrum för rättvisas sajt här.

Dessutom: Asylhanteringen har också havererat. Ca 24.000 ärenden varav en del flera år gamla, är oavgjorda hos Migrationsverket medan verket samtidigt inrättar en synnerligen tvivelaktig ordning där de beviljar uppehållstillstånd på 14 dagar åt "irakier". Läs bl.a. här, här, här, här och här samt under Asyl&Migration och Vietnameserna i högerspalten. Systemet med tvångsomhändertagandetav barn är det väl inte någon i detta land som har fullt förtroende för? Läs under rubriken Tvångsomhändertagande av barn i högerspalten. Försäkringskassans system med "förtroendeläkare", skattesystemet etc, etc – vem har förtroende för dem?

Hela Sverige håller på att haverera och ingen/inga förmår stoppa haveriet!

“Inga fakta om Finland”

Expressen logoIdag har jag skrivit en artikel på Expressen Kultur. Den har rubriken Inga fakta om Finland och handlar om tragedin i Jokela-skolan i Tusby, Finland. Läs artikeln här.

“Inom verket finns åtskilliga personer som ser det som grovt tjänstefel att göra som cheferna säger. “

Barn, fel föräldrar. Expressen 11.11.07Migrationsverket logoMigrationsverkets slöhet och handfallenhet skapar tragedier. Så här berättar en anställd vid Migrationsverket. Berättelsen illustreras av klippet ur Expressen den 11 november 2007.

DNA-analys i fall av familjeåterförening

Riksdagen införde den 1 juli 2006, genom prop. 2005/06:72, rättigheten till DNA-analys i ärende om uppehållstillstånd för familjeåterförening. Bakgrunden, som anges i nämnda proposition sid. 62, är följande:

"En förutsättning för att rätten till återförening enligt de olika regelverken (enligt utlänningslagen) skall kunna utövas, är att släktskapet kan bevisas. I vissa länder försvåras dock detta av att till exempel folkbokföringen är bristfällig och ID-handlingarna inte tillförlitliga. Beslutsunderlaget blir då ofta undermåligt, men för att inte omöjliggöra familjeåterförening i dessa fall ställs ofta ett lägre beviskrav än annars vid släktskapsutredning. I SOU 2002:13 konstaterar Anhörigkommittén att detta förhållande inte är tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av att det visat sig att det inte sällan kommer barn till Sverige för att återförenas med personer som i verkligheten inte är deras föräldrar. Det har hänt i dessa fall att socialtjänsten fått ta hand om barnen och placera dem i familjehem.

I SOU 2002:13 föreslår Anhörigkommittén att det för barns bästa införs en möjlighet att på statens bekostnad använda sig av DNA-analys för att styrka ett påstått släktskap mellan sökanden och en person eller två personer i Sverige i ett barn-förälderförhållande. Analysen skall vara frivillig och skall göras när tillräcklig utredning om släktskapsbandet inte kan erhållas på annat sätt. Ytterligare en anledning att införa en möjlighet att erbjuda DNA-analys är enligt Anhörigkommittén att samma beviskrav bör kunna gälla för återföreningar mellan barn och föräldrar som mellan andra familjemedlemmar."

I propositionen, sid. 69, anges även tre exempel på länder där folkbokföringen är bristfällig och ID-handlingarna inte tillförlitliga: Somalia, Irak och Afghanistan. Den listan skulle kunna göras mycket längre, men dessa tre länder står för en stor invandring till Sverige. Vad gäller Somalia gäller (fortfarande) det förhållandet att tillförlitlig folkbokföring samt ID-handlingar saknas helt.

Tidigare hade alltså Migrationsverket och Utlänningsnämnden nöjt sig med att trots allt tillåta vissa sådana fall av familjeåterförening, som barn-förälderförhållande, på enbart muntliga uppgifter. Ett sådant fall gällde främst somalier, som varken hade eller har fungerande folkbokföring eller ID-handlingar.

Ett exempel:
En person som sagt sig vara från Somalia och som då själv saknade ID-handlingar och liknande, fick av främst humanitära skäl permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den personen hade i sin asylberättelse angett att han i Somalia är gift med A och tillsammans med A har barnen B, C, D, E, F och G. När sedan A, B, C, D, E, F och G ansökte om uppehållstillstånd för familjeåterförening fick de uppehållstillstånd, trots att samtliga alltså saknar varje form av ID-handling eller dokumentation kring familjeförhållandet. Så gick det till, och genom införandet av reglerna om DNA-analys skulle dessa lösa boliner bort ur migrationen. Nu skall istället de inblandade på statens bekostnad erbjudas det frivilliga bevismedlet DNA-analys för att kunna styrka det släktskapsband som de inte kan styrka på annat sätt. Vill de inte kostnadsfritt genomgå DNA-analys är det trots allt ett frivilligt val, som leder till avslag.

Nämnas kan även att familjebandet äktenskap numer, genom införandet av familjeåterföreningsdirektivet (också ovan nämnda proposition, samt rådets direktiv 2003/84 EG, införd i svensk lagstiftning den 1 maj 2006) skall styrkas genom godkänt och vederbörligt registrerat vigselbevis som också skall vara godkänt i Sverige. Adoption skall styrkas genom vederbörligen reglerad adoption. Samboförhållande skall styrkas genom dokumentation som visar att det verkligen föreligger en stadigvarande samlevnad i gemensamt hushåll. Förhållandet förälder-barn skall styrkas genom exempelvis födelsebevis och ID-handlingar samt i förekommande fall dom om vårdnad. Utländska domar på vårdnad och umgänge skall vara godkända i Sverige för att kunna ligga till grund för uppehållstillstånd.

Nu föreligger bara det förhållandet att Verksamhetsområdet Besök & Bosättning, genom vägledande beslut, valt att högst avsiktligt ignorera införandet av DNA-analys. Det är inte fråga om något litet förargligt förbiseende eller missuppfattning, utan helt överlagt. Verksamhetsområdet har kort sagt valt att ignorera gällande lagstiftning.

Verksamhetsområdet Besök & Bosättning har i "vägledande beslut" meddelat den 2 mars 2007, i verkets personakt nr 10-576996, funnit att fem barn som tillsammans med en kvinna ansökt om uppehållstillstånd på anknytning till en somalisk man i Sverige (som själv fått permanent uppehållstillstånd i Sverige) skall få sina uppehållstillstånd enbart på de muntliga uppgifterna om att de är en familj. Verket har i samma beslut (sic!) anfört att det påstådda somaliska vigselbevis som företetts inte kan styrka att det föreligger ett äktenskap, eftersom eventuella handlingar från Somalia inte är tillförlitliga. Verket anger i det beslutet att det räcker med de muntliga uppgifterna för att ge uppehållstillstånd.

Nämnas skall även vad Migrationsdomstolen i Stockholm anförde i mål nr UM 930-06, dom meddelad den 15 december 2006, i ett mål som gällde samma typ av familjeåterförening med somalier: "I målet finns vare sig handlingar som styrker klagandenas identiteter eller underlag som stöder det påstådda släktskapet mellan barnen och föräldern. Utredningen om släktskap är därför självfallet inte tillräcklig för att uppehållstillstånd skall kunna beviljas." Domen utmynnade därefter i att domstolen återförvisade målet till Migrationsverket för att myndigheten skulle erbjuda DNA-analys till de sökande.

För kompetenta jurister är det en självklarhet att ett släktskapsband mellan en förälder och ett barn inte kan styrkas utan tillförlitliga handlingar. Än mer självklart är det att ett sådant släktskapsband inte kan styrkas om ingen av de inblandade ens kan identifiera sig själv. Domstolen skrev därför bara något självklart. Det är emellertid av noll och intet intresse för Verksamhetsområdet Besök & Bosättning, som har högst egna motiv till sin egen tolkning.

På Verksamhetsområdet Besök & Bosättning är man nämligen rädd för Diskrimineringsombudsmannen. Den rädslan gör att cheferna inte vill beordra det självklara, nämligen erbjuda samtliga somalier DNA-analys. Migrationsverket alltså kommit till den ståndpunkten att det är enklare att bortse från vad riksdagen säger att myndigheten skall göra. De krånglar inte ens till något påstående om att det går att styrka ett släktskapsband utan vare sig tillförlitliga handlingar eller ID-handlingar. De säger rent ut att släktskapsbandet inte är styrkt genom muntliga uppgifter men att det inte spelar någon roll när det gäller somalier. För Migrationsverket gäller alltså fortfarande ett beviskrav för somalier och ett annat för resten av världen.

Inom verket finns åtskilliga personer som ser det som grovt tjänstefel att göra som cheferna säger. Underteckna
d är en av dem. Undertecknad har uttryckligen vägrat att göra som de säger. Tilläggas skall att det trots deras instruktioner (som går ut på att DNA-analys tillämpas i undantagsfall) så sker det ändå flera sådana provtagningar inom verket (i år tror jag att det antalet nu kommit upp i 500). Poängen är att de upphöjt sig själv till lagstiftare. Konsekvensen blir också att det även i framtiden kommer fram fall där barn fått uppehållstillstånd på grund av en person som inte är förälder.

Ovanstående är alltså berättat av en anställd med god inblick i vad som pågår inom Migrationsverket. Berättelsen är återgiven med tillstånd av personen ifråga, precis så som den berättats. Det enda som har ändrats är att namnen på dem som struntar i lagarna inte har nämnts. Dessa namn finns angivna i originalberättelsen.

På förekommen anledning (igen)…

…meddelar jag att:

– jag är inte knuten till, har inga kopplingar till och är inte medlem i något politiskt parti
– jag definierar inte mig själv som varken höger eller vänster eller något annat eftersom jag inte tänker i politiska banor
– hade jag tänkt i politiska banor och velat göra politisk karriär så hade jag gjort det
– jag är 100 % fristående och fri i mina tankar och åsikter (men påverkas förstås av min omgivning och mitt liv precis som alla andra)
– jag har inga annonsörer och inga sponsorer utan skriver precis vad jag själv tycker och vill på min blogg
– andra har behov av att definiera mig eller "nischa" mig, inte jag själv
– jag kommer inte att rätta mig efter att en del tycker att jag skriver för mycket om ditt och för lite om datt, det här är min blogg och på den väljer och bestämmer jag vad jag skriver
– jag fortsätter att ge utrymme åt människor under rubriken Be my guest – där finns redan över 50 intressanta inlägg från människor som får föra fram sina egna åsikter – oavsett om de överensstämmer med mina eller inte

Till dem som tycker att "man" borde ta upp det ena och det andra och kritisera och kommentera allt som händer har jag ett förslag: starta en egen blogg! Stå för vad ni tycker och tänker under eget namn på era egna bloggar. Och etikettera er politiskt om ni vill; jag fortsätter att blogga som hittills.

Nu läsare i 145 länder!

Komorernas flaggaYtterligare ett land har tillkommit på min bloggläsarkarta: Komorerna!

Komorerna består av tre av öarna i ögruppen Komorerna. I juli 1975 förklarade Komorernas parlament att man avsåg att bryta med kolonialmakten Frankrike. Ahmed Abdallah valdes till landets förste president och utropade Komorerna som en självständig stat den 5 september samma år.

Läs mer här och här.

“Det finns en risk…”

eliasson_dan2_1180780949_2160Ska man skratta? Ska man gråta? Migrationsverkets generaldirektör kommenterar i SR Ekot passförfalskningarna m.m. som tagits upp i Kalibers serie Det andra Migrationsverket i P1. Han är inte ett dugg upprörd, han låter som om han pratade om vädret eller vad han ska äta till middag.

Det finns en risk att Sverige ger människor från till exempel Irak rätt att stanna här på felaktiga grunder. Det ska jag inte sticka under stol med. Det kan finnas situationer, där någon får skydd i Sverige, fast man inte hade tänkt, att så skulle vara fallet, för att de har använt någon typ av förfalskad information eller att det finns en uppdiktad historia om identitet. (Lyssna på inslaget här)

Herre Du Milde! Det måste vara the understatement of the year! Vilken planet befinner man sig på när man på detta sätt kan förringa en enorm härva av bedrägerier, förfalskningar, utnyttjande av människor etc? Smugglingsverksamheten uppskattas omsätta kring 2 miljarder kronor. En kvarts miljon svenska pass är på drift – en kvarts miljon! (I Finland är antalet förkomna pass ca 5.000 per år). Av dem används många av look-alikes, andra manipuleras på olika sätt så de kan användas av andra än sina innehavare. Samma svenska pass används flera gånger, av olika personer. Irakiska G-pass förfalskas, pass från EU-länder florerar på smugglarmarknaden och kan köpas med visering till eller uppehållstillstånd i något Schengenland. Det är människor av alla möjliga nationaliteter och med alla möjliga bakgrunder (också kriminella och terrorister) som tar sig till Sverige och lever här under falsk identitet. Långt ifrån alla är alltså ens irakier, som en del vill försöka få det att verka som. Och bland dessa finns också ”äkta” asylsökande – men vem kan veta vem som är vem och vem som är vad?

För Migrationsverket verkar det alltså inte betyda något, allt detta som avslöjats i bland annat Kaliber och som Birgitta Elfström och jag och skrivit om nedan här på bloggen (och som jag skrivit i min kolumn i Svenska Dagbladet den 12 november) men också av andra utanför och inom verket. Men vad säger regeringen? Regeringen är ansvarig för vad Migrationsverket och Polisen gör resp. inte gör, inför svenska folket.

Fortsättning följer om Migrationsverkets förfall och uppluckring. Trots att det är – som flera anställda vid Migrationsverket varandra oberoende har sagt och skrivit till mig – ”som att ropa rakt in i ett svart hål”! Tidigare berättelser från asylområdet finns under kategorirubrikerna Asyl&Migration (sedan jag började blogga i maj 2005) och Vietnameserna i vänsterspalten.