• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”Sverige fördriver romer – igen!”

En migga skriver:

Sverige fördriver romer- igen!
Vi – Migrationsverket – har nu ändrat vår praxis gällande romer från Kosovo. I ett vägledande beslut utvisas en rom till Kosovo. Tidigare fick alla romer med hemvist i Kosovo stanna i Sverige då det ansågs att de hade behov av internationellt skydd.

I det vägledande beslutet hänvisar Migrationsverkes ledning till Lifosdokument nr 17876, 17645, 17702,17763, 17875, 17698, 16588, 14817, 14839 samt till information från UN Development Programme och OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe.

Verksledningen anger inte närmare vilka de springande punkterna är i ovannämnda dokument utan anger dem bara i klump.

Det sägs att romer är den mest utsatta av RAE-grupperna och att de av UNHCR idag anses, till skillnad från askhali och egyptier, ha ett generellt behov av internationellt skydd. Det som UNHCR framför har föga värde för Migrationsverkets ledning.

Beträffande säkerhetssituationen för romer i allmänhet anges att den, liksom för den övriga befolkningen, successivt förbättrats till en nivå som är jämförbar med den nivå som rådde före kriget. Men hur såg den ut då och hur ser den ut idag?

Vidare anger verksledningen att ”generellt sett är säkerhetsläget överlag bättre i de södra och västra delarna av Kosovo samt i områden där det finns större romska minoriteter”. Men hur ser då säkerhetsläget ut och hurudan är romernas rörelsefrihet?

Vad avser verksledningen med att det finns en ”tämligen stor serbisk minoritet i kommunen”. Hur stor är ”tämligen” och vad innebär den?

Vad menar verksledningen med att det sker ett ”visst återvändande av romer”? Vad har det för bäring i det enskilda fallet?

Vidare skrivs i beslutet att: ”Mot bakgrund av den landinformation som har redovisats ovan konstaterar Migrationsverket att det idag inte förekommer någon generell etnisk förföljelse av romer i Kosovo, om med förföljelse menas åtgärder som riktar sig mot en persons liv eller frihet”. Det betyder att Migrationsverkets ledning inte själv är säker på vad som avses med förföljelse.

Vidare skrivs att ”många romer har det besvärligt och att de lever utanför samhällsgemenskapen”. Hur besvärligt är det och varför lever de utanför samhällsgemenskapen?

Verksledningen skriver också att: ”Statsledningen för den nya republiken Kosovo har också uttalat att den avser att värna minoriteternas rättigheter”. När kommer statsledningen att genomföra sina avsikter?

”Den internationella närvaron i Kosovo bör vidare främja en sådan utveckling”. Att den bör göra detta betyder inte att detta blir verklighet.

”Detta talar för att romernas situation generellt sett kan komma att förbättras”. Det är bra att verksledningen kan se in i framtiden.

Det är märkligt att inte ledningen även hänvisar till UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Kosovo, Lifosdokument nr 18489 och Lifosdokument 18232 från Minority Rights Group International. Dessa dokument visar att den romska minoritetsgruppen utsätts för diskriminering av inte ringa art. Det kanske är därför som verksledningen vill mörka just de dokumenten?

Notera: Alla Lifosdokument finns här. Man går ner en bit i vänsterspalten och klickar sedan på ”Lifos landinformation”, där man kan leta efter de uppräknade dokumenten.

Antalet oavgjorda asylärenden

I december 2006 var antalet oavgjorda asylärenden hos Migrationsverket 16.048. Idag, 1,5 år senare, är motsvarande siffra 19.629.