• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Kan du inte landets språk så blir du inte medborgare

Adem Tahiri från Kosovo har bott i snart tjugo år i Finland. Men han nekas finländskt medborgarskap då han inte anses uppfylla språkkunskapsvillkoret.
Läs hela artikeln i Österbottens Tidning. Och här anges kraven för att få bli finsk medborgare.

Lennart Eriksson, sparkad från Migrationsverket för sina åsikters skull, har JO-anmält generaldirektören och verksamhetschefen

Enhetschefen vid Migrationsverket, Lennart Eriksson, som sparkades av Migrationsverket för sina pro-israeliska åsikters skull, har nu bett JO granska Migrationsverkets agerande. I anmälan mot generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetschefen Eugène Palmér, upprättad av Lennart Erikssons advokat vid de tidigare rättsliga processerna,  står bland annat:

Eugène Palmér fick som nytillträdd verksamhetschef på sin första arbetsdag under sommaren 2007, av något för Lennart Eriksson okänt skäl, ögonen på dennes hemsida. Han kallade omedelbart till sig Lennart Eriksson och delgav denne uppfattningen att han pga hemsidans texter om Israel och Patton inte längre kunde vara kvar som enhetschef. Lennart Eriksson fick något senare, den 8 oktober 2007, beskedet att han hade ”omplacerats” från sin befattning som enhetschef till en lägre befattning som beslutsfattare. Samtidigt anmärkte Eugène Palmér att Lennart Eriksson på sin hemsida hade en länk till Moderata Samlingspartiet, under beteckningen ”Mitt parti”. Ett meningsutbyte av följande innebörd utspelades: ”Så du är moderat också ?”, frågade Eugene Palmér, vilket Lennart Eriksson bekräftade. ”Ja, det är ju också litet apart”, kommenterade Eugène Palmér. Beslutet att omplacera Lennart Eriksson fattades bara av Eugene Palmér.
Lennart Erikssons hemsida/blogg hade varit väl känd av Migrationsverket sedan flera år. Vid ett tillfälle hade den också diskuterats. Flera av Eugene Palmérs företrädare var väl förtrogna med hemsidan, utan att anse att den gav skäl för något sådant ingripande mot Lennart Eriksson som Eugène Palmér tillät sig.
Lennart Eriksson väckte talan mot Migrationsverket vid Mölndals tingsrätt, mål
T 2187/07, och gjorde därvid gällande att omplaceringen i realiteten utgjorde en uppsägning för vilken saklig grund inte förelåg och begärde att denna uppsägning skulle förklaras ogiltig. Migrationsverket bestred att fråga var om en uppsägning, men vidgick att om så skulle anses ha varit fallet saknades saklig grund för densamma.
Lennart Eriksson anförde att åtgärderna mot honom vidtagits som en bestraffning för att han utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Han gjorde gällande att åtgärderna berodde på hans texter om Israel, Hamas och Patton, samt på det förhållandet att han var moderat vilket utgjorde en föreningsrättskränkning.
————
Genom dom den 10 november 2008 biföll tingsrätten käromålet. Migrationsverket accepterade domen, vilken därmed vann laga kraft. Trots att Migrationsverket vidgått att det saknades sakliga skäl för att säga upp Lennart Eriksson från dennes befattning som enhetschef, innebärande att man alltså hade förstått att det var osakligt och olagligt att försöka straffa en medarbetare för att denne utnyttjat sin yttrandefrihet på det sätt som skett, och att man accepterat domen, har man vägrat att respektera den. Istället har man använt sig av möjligheten i 39 § anställningsskyddslagen (LAS) att köpa ut Lennart Eriksson för ett antal månadslöner.
————
Lennart Eriksson är moderat och har de åsikter som följer av det. Om en enhetschef på Migrationsverket inte får offentligt ge uttryck för dessa åsikter, kan en sådan person knappast heller åta sig politiska uppdrag av något slag. En sådan begränsning skulle, med motsvarande tillämpning över hela arbetsmarknaden, mycket allvarligt begränsa rekryteringen till sådana uppdrag och undergräva demokratins möjlighet att fungera. Åtgärderna mot Lennart Eriksson för mycket längre än till det enskilda fallet, de slår mot demokratins kärna.
JO bör granska om Eugène Palmér bedrivit åsiktsförföljelse och/eller straffat en medarbetare för att denne utnyttjat sin yttrandefrihet, vilket jag menar har varit fallet, samt om detta i så fall har varit förenligt med hans tjänst. Om sådan förenlighet i och för sig har förelegat bör JO pröva om åtgärderna har varit tillbörliga eller lämpliga. JO bör således pröva om det i sammanhanget finns anledning att klandra Eugène Palmér.
————
I en intervju i Dagens Nyheter, den 16 januari 2009, säger Dan Eliasson att åtgärderna mot Lennart Eriksson överhuvudtaget inte haft med hans åsikter att göra. Istället var det, säger Dan Eliasson, fråga om Lennart Erikssons bristande förmåga att vara chef, varvid han hänvisar till enkäten från 2003 (långt före det att både Dan Eliasson och Euèene Palmér tillträdde sin befattningar). Enligt Dan Eliasson har det nu alltså inte till någon del varit fråga om Lennart Erikssons åsikter, även om Dan Eliasson också, dock utan referens till Lennart Eriksson, säger att den som vill torgföra väldigt kontroversiella åsikter nog ska fundera en och annan gång. De åsikter som Lennart Eriksson publicerat på sin hemsida/blogg delas visserligen inte av alla, men de kan inte beskrivas som väldigt kontroversiella, inte minst då de i sak överensstämmer med den svenska statens hållning sedan länge.

Anmälan till JO är nio sidor lång och innehåller mängder av mer text än de utdrag jag publicerat ovan. Den berättigade frågan i följande stycke får avsluta citeringen ur den långa anmälan:

Behandlingen av Lennart Eriksson har väckt frågor om hur Migrationsverket hanterar asylsökande som, ibland med inslag av sådana metoder som använts mot Lennart Eriksson, i sina hemländer förföljts pga att de givit uttryck för åsikter som ledarskiktet funnit angripliga. De flesta asylsökande söker dessutom en fristad i ett land som de uppfattat som demokratiskt, och en del av dem står frågande inför hanteringen av Lennart Eriksson. Saken har dessutom, som framgått, blivit uppmärksammad i massmedia, både här i landet och utomlands. Migrationsverkets anseende har påtagligt påverkats och försämrats av hanteringen av ärendet.

Att JO skulle kunna göra något annat än att rikta skarp kritik mot de höga cheferna på Migrationsverket är svårt att tänka sig.

Mina texter i ”fallet Lennart Eriksson”kan hittas via sök-funktionen där man förslagvis anger ”lennart eriksson” som sökkriterier.

© Var vänlig ange källa vid citering av texter på min blogg!

Polisen informerar

polisenApropå programmet i Generation Z (se inlägget nedan), har Polisen kommit med en kommentar gällande Stockholmspolisens arbete med hatbrott. Av den framgår bland annat att över 90 procent av dem som hade möjlighet att gå HBT- och hatbrottsutbildningen har genomgått den. Vad som inte framkommer, men som är av vikt och som jag fått veta av en polis som jag talat med, är att den här ”utbildningen” på låg nivå, gått ut till alla som jobbar inom Polisen. Alltså inte bara till poliser utan också till receptionister, växeltelefonister, administrativ och annan personal inom Polisen. Men då kunde man väl ha kallat det hela för ”information” i stället för ”utbildning”!!?? Och låtit poliserna slippa…

Titta på den här kortversionen av den s.k. utbildningen för alla inom Polisen i Sverige och bedöm själva vad ni tycker om den. Lyssna särskilt till den text som länspolismästaren Carin Götblad läser upp, med en ton som om hon riktade sig till människor med lätare förståndshandikapp som man måste tala till på ett nästintill barsnligt tydligt och enkelt sätt. Den börjar så här

Hej! Vad bra att du deltar i den här utbildningen om HBT och hatbrott. Det här är en viktig fråga för mig och det är en viktig fråga för samhället och oss inom Polisen.

Jag undrar vad allt detta har kostat! Vad det har kostat att ta fram ett sådant här material, teckna bilder, hitta på frågor och spela in texter. Och hur många brottsutredningar som lades åt sidan för att alla skulle ”utbilda sig” på det här sättet?

Till slut: polismannen jag talade med informerade om att poliserna, alltså de riktiga poliserna och inte alla anställda inom Polisen, har fått en betydligt mer omfattande utbildning om hatbrott. Det låter ju betryggande.