• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Lennart Eriksson, sparkad från Migrationsverket för sina åsikters skull, har JO-anmält generaldirektören och verksamhetschefen

Enhetschefen vid Migrationsverket, Lennart Eriksson, som sparkades av Migrationsverket för sina pro-israeliska åsikters skull, har nu bett JO granska Migrationsverkets agerande. I anmälan mot generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetschefen Eugène Palmér, upprättad av Lennart Erikssons advokat vid de tidigare rättsliga processerna,  står bland annat:

Eugène Palmér fick som nytillträdd verksamhetschef på sin första arbetsdag under sommaren 2007, av något för Lennart Eriksson okänt skäl, ögonen på dennes hemsida. Han kallade omedelbart till sig Lennart Eriksson och delgav denne uppfattningen att han pga hemsidans texter om Israel och Patton inte längre kunde vara kvar som enhetschef. Lennart Eriksson fick något senare, den 8 oktober 2007, beskedet att han hade ”omplacerats” från sin befattning som enhetschef till en lägre befattning som beslutsfattare. Samtidigt anmärkte Eugène Palmér att Lennart Eriksson på sin hemsida hade en länk till Moderata Samlingspartiet, under beteckningen ”Mitt parti”. Ett meningsutbyte av följande innebörd utspelades: ”Så du är moderat också ?”, frågade Eugene Palmér, vilket Lennart Eriksson bekräftade. ”Ja, det är ju också litet apart”, kommenterade Eugène Palmér. Beslutet att omplacera Lennart Eriksson fattades bara av Eugene Palmér.
Lennart Erikssons hemsida/blogg hade varit väl känd av Migrationsverket sedan flera år. Vid ett tillfälle hade den också diskuterats. Flera av Eugene Palmérs företrädare var väl förtrogna med hemsidan, utan att anse att den gav skäl för något sådant ingripande mot Lennart Eriksson som Eugène Palmér tillät sig.
Lennart Eriksson väckte talan mot Migrationsverket vid Mölndals tingsrätt, mål
T 2187/07, och gjorde därvid gällande att omplaceringen i realiteten utgjorde en uppsägning för vilken saklig grund inte förelåg och begärde att denna uppsägning skulle förklaras ogiltig. Migrationsverket bestred att fråga var om en uppsägning, men vidgick att om så skulle anses ha varit fallet saknades saklig grund för densamma.
Lennart Eriksson anförde att åtgärderna mot honom vidtagits som en bestraffning för att han utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Han gjorde gällande att åtgärderna berodde på hans texter om Israel, Hamas och Patton, samt på det förhållandet att han var moderat vilket utgjorde en föreningsrättskränkning.
————
Genom dom den 10 november 2008 biföll tingsrätten käromålet. Migrationsverket accepterade domen, vilken därmed vann laga kraft. Trots att Migrationsverket vidgått att det saknades sakliga skäl för att säga upp Lennart Eriksson från dennes befattning som enhetschef, innebärande att man alltså hade förstått att det var osakligt och olagligt att försöka straffa en medarbetare för att denne utnyttjat sin yttrandefrihet på det sätt som skett, och att man accepterat domen, har man vägrat att respektera den. Istället har man använt sig av möjligheten i 39 § anställningsskyddslagen (LAS) att köpa ut Lennart Eriksson för ett antal månadslöner.
————
Lennart Eriksson är moderat och har de åsikter som följer av det. Om en enhetschef på Migrationsverket inte får offentligt ge uttryck för dessa åsikter, kan en sådan person knappast heller åta sig politiska uppdrag av något slag. En sådan begränsning skulle, med motsvarande tillämpning över hela arbetsmarknaden, mycket allvarligt begränsa rekryteringen till sådana uppdrag och undergräva demokratins möjlighet att fungera. Åtgärderna mot Lennart Eriksson för mycket längre än till det enskilda fallet, de slår mot demokratins kärna.
JO bör granska om Eugène Palmér bedrivit åsiktsförföljelse och/eller straffat en medarbetare för att denne utnyttjat sin yttrandefrihet, vilket jag menar har varit fallet, samt om detta i så fall har varit förenligt med hans tjänst. Om sådan förenlighet i och för sig har förelegat bör JO pröva om åtgärderna har varit tillbörliga eller lämpliga. JO bör således pröva om det i sammanhanget finns anledning att klandra Eugène Palmér.
————
I en intervju i Dagens Nyheter, den 16 januari 2009, säger Dan Eliasson att åtgärderna mot Lennart Eriksson överhuvudtaget inte haft med hans åsikter att göra. Istället var det, säger Dan Eliasson, fråga om Lennart Erikssons bristande förmåga att vara chef, varvid han hänvisar till enkäten från 2003 (långt före det att både Dan Eliasson och Euèene Palmér tillträdde sin befattningar). Enligt Dan Eliasson har det nu alltså inte till någon del varit fråga om Lennart Erikssons åsikter, även om Dan Eliasson också, dock utan referens till Lennart Eriksson, säger att den som vill torgföra väldigt kontroversiella åsikter nog ska fundera en och annan gång. De åsikter som Lennart Eriksson publicerat på sin hemsida/blogg delas visserligen inte av alla, men de kan inte beskrivas som väldigt kontroversiella, inte minst då de i sak överensstämmer med den svenska statens hållning sedan länge.

Anmälan till JO är nio sidor lång och innehåller mängder av mer text än de utdrag jag publicerat ovan. Den berättigade frågan i följande stycke får avsluta citeringen ur den långa anmälan:

Behandlingen av Lennart Eriksson har väckt frågor om hur Migrationsverket hanterar asylsökande som, ibland med inslag av sådana metoder som använts mot Lennart Eriksson, i sina hemländer förföljts pga att de givit uttryck för åsikter som ledarskiktet funnit angripliga. De flesta asylsökande söker dessutom en fristad i ett land som de uppfattat som demokratiskt, och en del av dem står frågande inför hanteringen av Lennart Eriksson. Saken har dessutom, som framgått, blivit uppmärksammad i massmedia, både här i landet och utomlands. Migrationsverkets anseende har påtagligt påverkats och försämrats av hanteringen av ärendet.

Att JO skulle kunna göra något annat än att rikta skarp kritik mot de höga cheferna på Migrationsverket är svårt att tänka sig.

Mina texter i ”fallet Lennart Eriksson”kan hittas via sök-funktionen där man förslagvis anger ”lennart eriksson” som sökkriterier.

© Var vänlig ange källa vid citering av texter på min blogg!
%d bloggare gillar detta: