• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga har bett JO granska Migrationsverket

Under lång tid har ett antal miggor skrivit till mig och en hel del av vad de berättat har jag publicerat. Miggorna och jag själv har närt ett fåfängt hopp om att någon någonstans någon gång ska bry sig om och ta upp och ta itu med de mer eller mindre horribla saker som berättats. Men icke.

Till alla miggor som hört av sig har jag sagt att det vore bra att ta upp frågorna med Migrationsverkets ledning, men det har ingen enda sett som ett vettigt alternativ. Det skulle ändå inte leda någonvart. Jag har då sagt att de i så fall kanske kan gå vidare genom att kontakta regeringen som – vare sig den vill eller inte – är ansvarig för Migrationsverket. Jag har också föreslagit att några av de kritiska, kunniga, kompetenta miggorna ska gå samman och skriva en debattartikel i någon av de större tidningarna för att väcka ansvariga, men de har hittills föredragit att publicera sig här, på min blogg. Läs under kategorirubriken Asyl&Migration där finns hundratals mycket viktiga texter!

Nu har dock en av miggorna gjort en JO-anmälan. Anmälan har diarienummer 1102-2009 och i den skriver han bland annat:

Med denna skrivelse uppmärksammas JO på behovet att granska Migrationsverket som i flera fall, under senare tid, underlåtit att rätta till anställningsbeslut där Statens överklagandenämnd har underkänt Migrationsverkets tjänstetillsättningar. De klagande har fått rätt, men Migrationsverket vill inte ändra sina felaktiga tjänstetillsättningar. Migrationsverket vill inte ge jobben till de som, enligt verkets egen kravprofil, är bäst meriterade.

I sammanhanget kan nämnas att det är inte enbart Statens överklagandenämnds beslut i personalärenden som Migrationsverket obstruerar mot. Till JO har 2009-01-25 anmälts ett ärende där Mölndals tingsrätt underkände Migrationsverket beslut att omplacera Lennart Eriksson från en tjänst som enhetschef till beslutsfattare. Tingsrättens dom vann laga kraft, men Migrationsverket valde att inte rätta till det felaktiga omplaceringsbeslutet. Istället betalde man ut 32 månadslöner till Lennart Erikson och gjorde honom arbetslös.

En fråga är om den bristande vilja som Migrationsverkets rättschef, verksamhetschefer och avdelningschefer visar genom att inte ändra tjänstetillsättningarna i enlighet med Statens överklagandenämnds beslut är ett maktmissbruk farligt nära eller jämförbart med illojal maktutövning (détournement de pouvoir). Är det inte ett oacceptabelt lagvrängeri att inte vilja förstå innebörden av överklagandenämndens beslut?

Migrationsverkets ledning vill inte inse att de vederbörliga åtgärder som man har att vidtaga är att avsluta de anställningar som överklagandenämnden har upphävt och erbjuda tjänsterna till de klagande som överklagandenämnden har kommit fram till har de bästa meriterna. Istället överväger man att utlysa tjänsterna på nytt med ändrad kompetensprofil så att profilen bättre passar de personer som överklagandenämnden har kommit fram till inte ska ha tjänsterna. Migrationsverket har dessutom kontaktat Arbetsgivareverket för att få vägledning kring vad överklagandenämndens beslut förpliktigar Migrationsverket att göra.
———
I täten bland chefspersonerna som obstruerar kraftigast mot Mölndals tingsrätts dom och överklagandenämndens beslut finns asylverksamhetschefen Eugèn Palmér. Det allvarliga på det personliga planet är den pågående psykiska misshandeln av de tjänstemän som fått upprättelse av Mölndals tingsrätt och överklagandenämnden. Det allvarliga juridiskt sett är att chefspersonerna inte vill följa 11 kap 9 § 2 st regeringsformen.

JO bör pröva om det finns anledning att klandra Migrationsverket.

Kommentar: Ovanstående är offentlig handling och därför är citaten ordagranna. Anmälan i sin helhet med namn på ytterligare personer som anmälaren anser förfördelade och felaktigt behandlade finns tillgänglig hos JO.

©Denna blogg.

Putin stämd för lättja

En affärsman har stämt Rysslands premiärminister Vladimir Putin för lättja. I tidningen Kommersant berättas att stämningen gäller Putin som privatperson, inte i hans egenskap av premiärminister. Han anklagas för ”grovt vårdslös inaktivitet”.

Det enda som är känt om affärsmannen som anmält Putin är att han bor 1.200 kilometer från Moskva i staden Bugurslan. Enligt specialredaktör Andrei Kolesnikov på Kommersant tas stämningen troligen inte upp till behandling av rätten. Huruvida Putin känner till det hela är inte klarlagt, men på senare tid har premiärministern dock uppträtt betydligt oftare i offentligheten för att visa att han och hans regering inte sitter overksamma under den ekonomiska krisen.