• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finskt tänkande: ”Schemat måste tillåta gaffeltid”

HBL logoIntegration – från gaffel till geometri är rubriken på en artikel i Hufvudstadsbladet. Den handlar om asylsökande barn och unga som sätts på skolbänken så snart de genomgått en hälsoundersökning.

I artikeln berättar matematikläraren Raija Laaksonen hur hon genom att låta eleverna i den förberedande klassen mäta och dra streck närmar sig det som varje finländare bör kunna: betala för inköp, tolka termometern och hålla tider.

Klassrummet ser ut som en loppmarknad för att vi ska kunna nappa tag i en sak och säga att det här är en boll, det här en kastrull. Internet är fantastiskt. Det är svårt att visa och förklara till exempel väte.

I  Vöyrinkaupunki skola finns det två förberedande klasser och en internationell klass. Den internationella klassen är för dem som gått i skola tidigare och som bara har problem med språket.

Rektor Pirkko Käräjämäki säger att målet är att alla elever ska få ett yrke och bli skattebetalare. På det viset mår alla bäst. Och att det är viktigt att inte bunta ihop ungdomarna:

Vi har ryska elever som behärskar gymnasiematematik. Det är inte svårt att ordna en överkurs för dem. Så finns det de som måste lära sig att äta med kniv och gaffel. Schemat måste i så fall tillåta gaffeltid. De brukar bli så ivriga att de till och med försöker äta knäckebröd med bestick.

Nya elever kan komma med kort varsel. I höstas fick skolan på en torsdag veta att tio nya somaliska elever börjar på måndag. Rektorn berättar:

Vi hade varken lärare, skolbänkar eller rum. Det kändes övermäktigt. Nu har vi lärt oss att ligga steget före.

Och läraren Raija Laaksonen säger:

I Somalia har det inte funnits ett fungerande skolväsen på tjugo år. Det svåraste är att få föräldrarna att förstå vad utbildningen går ut på. De väntar sig att barnen snart ska vara färdiga ingenjörer eller läkare medan undervisningen rör sig på nivån i tredje eller fjärde klass.

Och många flickor får inte gå ut efter skolan och sitter inne hela sommarlovet. De senaste åren har vi ordnat sommarskola för dem.

De flesta drömmer om finska kompisar. Men det kan de vuxna inte åstadkomma. Och om man brukar säga att det behövs en by för att uppfostra ett barn behöver de här barnen en hel stad.

Det är Polisens och rättsväsendets uppgift att se till att lagar följs i Sverige

Så här skriver Socialdemokraterna i sin motion2008/09:Sf8 med anledning av regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik:

Direktivförslag om sanktioner mot arbetsgivare

Inom EU bereds nu en lagstiftning som kraftfullt markerar mot de arbetsgivare som på felaktiga grunder anställer och utnyttjar invandrad arbetskraft. Den svenska regeringens hållning i frågan har varit avvaktande med hänvisning till nationell lagstiftning. Men Sverige måste erkänna att den nationella lagstiftningen inte kunnat klara ut de missförhållanden som också finns inom den egna nationen. Regeringen bör därför aktivt verka för att den inom EU föreslagna lagstiftningen mot arbetsgivare som illegalt anställer arbetskraft och som kränker, diskriminerar och försvårar konkurrenssituationen kan lagföras på ett mera effektivt sätt.

Intressant. För samtidigt skapar ju facket en avdelning för vad de kallar ”papperslösa”, alltså personer som vistas och arbetar här illegalt. Tycker S att det är OK att facket skapar en verksamhet för människor som aktivt och medvetet bryter mot våra lagar? Tycker S i så fall, i konsekvensens namn, att det är OK också för Svenskt Näringsliv att stötta arbetsgivare som begår brott och anställer människor som inte har rätt att arbeta här? Så här står det på det fackliga centrets sajt:

Fackligt center för papperslösa hjälper papperslösa och asylsökande att ta tillvara sina rättigheter på arbetsmarknaden.

Vilka ”rättigheter på arbetsmarknaden” menar man??? Facket vet ju att det är olagligt för dessa människor att arbeta här! Ska då facket trotsa demokratiskt stiftade lagar och hitta på egna regler och egna ”rättigheter på arbetsmarknaden”? Hur kan sådant accepteras i en s.k. rättsstat? Är det ingen annan som reagerar?

Både arbetsgivare som anställer personer utan arbetstillstånd och personer som tar anställning utan att ha tillstånd bryter mot lagen.

I utlänningslagens 20 kap. Bestämmelser om straff m.m. står bland annat följande:

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd.

Kommentar: Detta är väl inte svårt att förstå? Det är olagligt att vistas (och därmed givetvis också att arbeta) i Sverige utan tillstånd, det är vad utlänningslagen säger.

3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.

Kommentar: Det är otillständigt att facket, som ju står S nära, att genom ett fackligt center agera för vad de kallar ”papperslösa”. Genom sin verksamhet uppmuntrar facket indirekt människor som begår brott; eftersom facket tar sig an dem kan de förledas att tro att det trots allt är OK att bryta mot lagen i Sverige.

5 § Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst fastän utlänningen inte har föreskrivet arbetstillstånd. I fråga om påförande av särskild avgift gäller 12-14 §§.

12 § En fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst fastän utlänningen inte har arbetstillstånd skall betala en särskild avgift oavsett om ansvar krävs ut enligt 5 §. Avgiften tillfaller staten.

Kommentar: Arbetsgivare kan (och bör) således straffas för att de ger arbete åt personer som vistas här illegalt. Straffen är dessutom betydligt hårdare mot arbetsgivare än mot dem som vistas här illegalt. Och arbetsgivare kan inte hävda att de inte visste att utlänningen inte fick arbeta här. Lagen gäller alltid och anger inte bara ”uppsåt” utan också ”oaktsamhet”, så det går inte att komma undan.

Det är inte regeringens sak att lagföra arbetsgivare och illegalt arbetande människor, det ska hanteras av polisen och rättsväsendet i vilkas uppgifter det ingår att se till att lagen efterlevs. Om facket fortsätter att sanktionera brott mot svensk lag (kanske sanktionerat av S?) så bör man tala om vilka andra lagar man anser att folk inte heller ska behöva efterleva. Och ta konsekvenserna av ett land där lagar finns som ord på papper men som i praktiken inte betyder någonting alls.

© Vid citat, ange källan.

Riksdagen debatterar asylpolitik

riksdagenDen 17 april debatterade riksdagen motioner som handlar om migration och asylpolitik. Riksdagen behandlar också regeringens redovisning av den svenska migrations- och asylpolitiken för perioden 1 januari 2007 – 30 juni 2008.

Här finns regeringens skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik. I den redovisas migrations- och asylpolitiken  samt statistiska uppgifter för perioden 1 januari 2007–30 juni 2008.