• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Svidande kritik mot Migrationsverket i ny rapport

I regeringens utredares nya rapport (läs bl.a. här) med rubriken Rättslig styrning  och expertstöd vid Migrationsverket  – en översyn av ansvarsfördelning, beredningsordning och arbetsordning finns en så svidande kritik mot Migrationsverket att man baxnar. Ändå verkar ingen annan ha tagit upp den offentligt. Men alla vi som kommit i kontakt med de här frågorna under många år, vi vet att det är just precis så här illa, och att den här kritiken är mer än berättigad:

MIG logoEn väsentlig ambitionshöjning krävs när det gäller kvalitetskontroll och kvalitetssäkring för att Migrationsverket ska kunna svara upp mot de krav som finns när det t.ex. gäller rättssäkerhet.

Så händer det något NU? Nu när regeringens utredare har påpekat detsamma som vi har sagt i åratal? Förmodligen inte. Den här rapporten, liksom så många andra, förpassas väl till någon hylla där den får samla damm. Eller???

Fler kommentarer till rapporten kommer att publiceras här på bloggen.

© Vid citat av texter på min blogg, var god ange källan!

En migga kommenterar rapporten Rättslig styrning och expertstöd vid Migrationsverket – en översyn av ansvarsfördelning, beredningsordning och arbetsordning

En migga citerar ur och kommenterar den nya rapporten (ständigt nya utredningar och rapporter…) Rättslig styrning  och expertstöd vid  Migrationsverket – en översyn av ansvarsfördelning, beredningsordning och arbetsordning (läs här).

Under rubriken Förord finns förslag som att

”Till experternas uppgift bör också höra att följa upp att verksamheten uppfyller gällande krav på rättssäkerhet och lika behandling oavsett vilken enhet och beslutsfattare/handläggare som ansvarar för ärendet.”

Uppföljning är något som idag sker typ en gång i kvartalet. Jämfört med hur stor verksamheten är så är det skandalöst lite.

”Åtgärder behöver vidtas för utveckling av metoder för uppföljning av hur EU-direktiv, lag och förordning samt utfärdade rättsliga ställningstaganden m.m. tillämpas vid utredning och beslut i enskilda ärenden.”

Jo tack, sådana åtgärder bör vidtas.

”De domar som Migrationsdomstolarna meddelar, och som innebär ändring av Migrationsverkets ställningstaganden, bör sammanställas och analyseras. Resultat av kvalitetsgranskningar och av uppföljningen av domarna, liksom behov av åtgärder med anledning härav bör diskuteras i Rättsliga rådet. En särskild funktion bör övervägas, frikopplad från den löpande driften, med särskild kompetens för metodutveckling, rådgivning och stöd i frågor om kontroll och uppföljning av verksamheten samt för återföring av resultat till berörda enheter.”

Inte en dag för tidigt!

”Floran av styrande dokument behöver saneras och anpassas till de riktlinjer som anges i regeringens riktlinjer för myndigheternas föreskrifter. Den form av vägledande beslut av rättschefen som utgår från bedömning och beslut i enskilda ärenden bör upphöra. Internt bindande beslut och riktlinjer för handläggning av ärenden bör samlas under beteckningen Rättsliga ställningstaganden. Sådana bör, beroende på karaktär, beslutas av verksamhetsområdeschef eller rättschef.”

Det är en nåd att stilla bedja om, att floran av dokument och handböcker och riktlinjer som olika staber skriver ut blir strömlinjeformade.

Under rubriken Kvalitetssäkring står, inte oväntat:

”En väsentlig ambitionshöjning krävs när det gäller kvalitetskontroll och kvalitetssäkring för att Migrationsverket ska kunna svara upp mot de krav som finns när det t.ex. gäller rättssäkerhet.”

Kommentar: Varför behöver det ständigt göras utredningar och skrivas rapporter, varför gör inte Migrationsverket sitt jobb ändå? Och vad har alla utredningar, rapporter och kritik från Riksrevisionen etc mynnat ut i? Kanske någon  grävare skulle kunna ta fram alla utredningar m.m. som gjorts de senaste tio åren, följa upp om de resulterat i någonting och räkna ut kostnaden och den eventuella nyttan?

© Denna blogg.

Apropå Migrationsverkets nya projekt om ”ett normkritiskt perspektiv kring sexuell läggning och könsidentitet”

MIG logoMan måste först läsa inlägget Migrationsverket: “Asylprocessen ska förbättras ur ett normkritiskt perspektiv kring sexuell läggning och könsidentitet”. I det inlägget skrev jag också:

Jag har skickat en fråga till Migrationsverket om hur många hbt-personer som hittills sökt skydd i Sverige. Svaret kommer att redovisas när jag får det.

Nu har jag fått svar. Med ledning av det kan var och en själv dra sina egna slutsatser:

Vi för ingen statistik över vilken typ av asylskäl som anförs. Det vi för statistik över är vilken typ av tillstånd som beviljas. I och med att förföljelse på grund av sexuell läggning finns i flyktingparagrafen, tillsammans med andra typer av skäl, går det inte av den statistiken att utläsa hur många som fått skydd på grund av just den grunden.

Jag har hört mig för i organisationen för att skapa mig en bild av hur vanligt det är, men det ger ju på inget sätt en heltäckande bild, snarare en fingervisning. Men det rör sig inte om ett särskilt vanligt åberopat asylskäl. De vanligaste nationaliteterna på de som åberopar sexuell läggning som asylskäl är Iran och flera afrikanska länder.

© Vid citat från denna blogg, var vänlig ange källan!