• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”En asylsökande måste förstås ha en grund för sin ansökan”

En migga skriver nedanstående med anledning av inlägget Gallimatias om asylsökande i Gomorron Sverige i SVT den 15 juli:

Jag såg inslaget i Gomorron Sverige. De där unga tjejerna menar väl, de brinner åtminstone för något men de är förstås väldigt naiva. Asylrätt hör hemma under förvaltningsrätten och inte brotts- eller straffrätten. Det är en förmån som man ansöker om, på samma sätt som ansöker om t.ex. bygglov eller havandeskapspenning.

Om jag ansöker om bygglov måste jag ha en tomt, om jag vill ha havandeskapspenning måste jag vara havande. Och detta är bara början. Också en asylsökande måste förstås ha en grund för sin ansökan. Det är inte myndigheten som ska bevisa att jag äger en tomt om jag vill bygga ett hus eller testa om jag är gravid i fall jag vill få havandeskapspenning. Kommer jag inte med bevisning får jag inget.

Nu är det inte precis på samma sätt när det gäller asylrätt, beviskraven är betydligt lägre vilket förstås beror på att de sökande ibland kommer från länder där byråkratin inte är på samma höga nivå som här i Sverige. Och ibland kan de ha flytt under sådana omständigheter att de omöjligen kan prestera heltäckande bevisning. Det har vi på Migrationsverket full förståelse för. Men alla vet väl ändå varifrån de kommer, vad de heter och varför de söker asyl? Trots det får vi dagligen lyssna på lögner, inte minst när det gäller identitet och medborgarskap. Det kan vara så att lögnerna är något som en ”smugglare” eller släkten i Sverige försett den sökande med.

Människor som kommer till Sverige och söker asyl har naturligtvis en anledning till varför de vill bosätta sig här. Där håller jag med de två tjejerna i programmet. Men nu har vi ju faktiskt inte fri invandring och jag känner inte till något enda land i världen som har det! Känner du till om det finns något sådant land? Ett land dit man kan bara komma och bli försörjd av staten tills man hittar ett jobb? Jag antar att det finns länder där man kan jobba svart och bo hur länge som helst utan att någon myndighet lägger sig i, men de är förstås länder som till stor del saknar myndigheter, och där även de egna medborgarna saknar rättigheter. Och där blir man inte försörjd av staten. Alltså de länder som producerar våra asylsökande och illegala migranter.

Jag har ingen lösning på detta dilemma, och det verkar inte den samlade EU-kompetensen heller ha. Man kunde förstås skrota hela asyleriet och satsa på bistånd på plats och kvotuttagning när det gäller krigs- eller katastrofdrabbade människor, eller politiska flyktingar. Och sedan göra det lättare för de andra, de som nu missbrukar asylrätten eller förväxlar den med anhöriginvandrig, sjukvårdsbesök etc, att komma hit i sin rätta identitet. Givetvis under förutsättning att de själva eller deras härvarande anhöriga bekostar deras vistelse här, inklusive sjukvården. Tills de fått jobb eller blivit färdigbehandlade.

© Denna blogg.

Gallimatias om asylsökande i Gomorron Sverige i SVT den 15 juli

svt logoI Gomorron Sverige i SVT den 15 juli kunde man höra en ung kvinna från något som kallas Aktion mot deportation uttala sig med anledning av att EU:s justitie-, inrikes- och migrationsministrar träffas i Stockholm 15-17 juli för att bland annat diskutera ett gemensamt asylsystem i EU:

Även som det ser ut idag i asylsystemet så är det upp till den asylsökande att exempelvis bevisa varifrån man kommer samt att de asylskäl man har angett är riktiga och det går ju emot allt som rättssystemet för oss andra medborgare medför, nämligen att man är oskyldig tills motsatsen har bevisats.

Vad i hela fridens dar är det för gallimatias? Märkligt att inte programledaren reagerade och ställde frågor kring varför den här aktionsgruppen ser asylsökande som någon sorts brottslingar, misstänkta för något som ska bevisas! Det är ju helt befängt att jämföra asylsökande med ”oss andra medborgare”, som man förstår att kvinnan menade har begått brott men i lagens mening ska anses oskyldiga tills motsatsen bevisats. Och vad hon menade med att det skulle vara fel att fråga varifrån den som söker asyl kommer och varför han söker asyl, det är helt obegripligt. Hur hade hon tänkt sig att man ska veta om personen ifråga ska beviljas uppehållstillstånd eller inte, om man inte har en aning om vem han är, varifrån han kommer och varför han är här?

Asylsökande är inga brottslingar. Asylsökande kommer till ett land och söker (det framgår av ordet asylsökande) asyl eller uppehållstillstånd av olika anledningar. Då är det givetvis deras sak att visa vilka de är, varifrån de kommer och presentera sina skäl till varför de söker asyl. Det är inte så att vem som helst kan inställa sig i Sverige och uttala endast ett enda ord – ”asyl” – och sedan vänta på att det land man begär skydd i ska BEVISA vem man är, varifrån man kommer och huruvida man har rätt till skydd eller inte.

Det är den person som ber/ansöker om något som ska presentera sina skäl för sin begäran och myndigheterna ska, efter att ha fått all tänkbar information, alla skäl samt alla dokument presenterade för sig, fatta beslut om huruvida det man fått ta del av berättigar den sökande till permanent uppehållstillstånd i enlighet med gällande, demokratiskt stiftade lagar, i Sverige.

Varför släpper SVT igenom sådana här dumheter överhuvudtaget? Och om man nu gör det, varför ställs ingen fråga eller ges ingen kommentar till det sagda som varken har huvud eller fötter?

Man ska förstås ha drömmar och mål

Sverige EU-ordf logoDen 15 – 17 juli träffas EU:s justitie-, inrikes- och migrationsministrar i Stockholm. På agendan står bland annat  EU:s migrations- och asylpolitik de kommande fem åren. Ett av målen är att alla EU-länder ska uppfylla samma krav på rättssäkerhet och human behandling av asylsökande. I dag är mottagandet och asylprocessen väldigt olika i de 27 EU-länderna. Det s.k. ”Stockholmsprogrammet” (döpt efter staden där riktlinjerna dras upp) ska gälla mellan 2010 och 2014.

På frågan: ”Vilka brister finns i asyl- och migrationssamarbetet i EU idag?”,  svarar migrationsminister Tobias Billström så här:

tobias-billstromAtt en asylansökan inte behandlas likvärdigt i EU:s 27 medlemsstater. I dag spelar det ofta större roll i vilken medlemsstat man söker asyl än vilka skyddsskäl man har. Det måste ändras. EU måste också bli mer öppet och attraktivt för arbetskraftsinvandring för att kunna konkurrera med USA, Kanada och andra länder som är betydligt bättre på att locka till sig arbetskraft.

Jag hade några frågor kring skrivningarna i stycket 5.1.4. Bättre kontroll av olaglig invandring i dokumentet MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET och redovisar dem här, tillsammans med svaren:

Fråga: ”Nolltolerans måste tillämpas i fråga om människosmuggling och människohandel. ” Vad betyder ”nolltolerans?”
Svar
: Att människohandel och människosmuggling aldrig är acceptabelt och måste motarbetas.

Fråga: ”…men också för att förenkla utfärdandet av uppehållstillstånd till offren.” Hur? Vilka är ”offren”? Och vad är de offer för? Menas här att man ska bevilja uppehållstillstånd åt dem som blivit smugglade till EU och/eller dem som blivit offer för människohandel? Förslag om förändringar i lagen, alltså?
Svar: Det handlar bara om offer för människohandel (inte smuggling). Redan i dag har offer för människohandel rätt till tillfälligt uppehållstillstånd enligt EG-direktivet om offer för människohandel (se länk). Det handlar alltså om att förenkla arbetet, inte nya lagar. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/78732

Fråga: ”Utformandet av en effektiv politik rörande återsändande och återvändande måste ske i enlighet med lagen …” I enlighet med vilken lag? Svensk utlänningslag? En ny lag som ska gälla inom EU?
Svar: Internationella konventioner, den EG-rätt som redan finns, t.ex. återvändandedirektivet, fördraget osv. Därutöver tillämpas naturligtvis också nationell rätt. Utvecklingen av det gemensamma asylsystemet kan påverka detta, men i övrigt planeras inga nya lagar på EU-nivå.

Fråga: ”…och behandling av sårbara personer.” ”Sårbara personer” – ny kategori att införa i svensk (?) och/eller ny EU-lag? Vilka är de?
Svar: Kvinnor och barn har nämnts som exempel på ”sårbara personer”. Någon ny kategori av skyddsbehövande handlar det inte om i detta avseende.

Kommentar: Det svenska Migrationsverket klarar inte att agera rättssäkert och korrekt (läs mer under Asyl&Migration). Kanske en del, men knappast alla de 26 andra EU-ländernas myndigheter, klarar det bättre. Men att det skulle bli en någotsånär likartad asylhantering i hela EU och att den dessutom skulle bli rättssäker, human och korrekt är, som jag ser det närmast en utopi. Som kanske, möjligen (men troligen inte) kan förverkligas om några decennier. Men man ska förstås ha drömmar och göra upp planer och sträva efter att uppfylla sina mål och det svenska initiativet är gott.