• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  januari 2010
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Om adoption av en asylsökande pojke från Irak

Den 1 december 2009 skrev jag ett inlägg under rubriken Går det verkligen att adoptera en 15, 16-åring från Irak som man inte känt i mer än två år?

Nu tar medierna återigen upp fallet med en adopterad asylsökande pojke från Irak (bl.a. Dagen, Sydsvenskan, SR Ekot), och frågetecknen är fortfarande desamma och lika många som i ovanstående inlägg. Och varför en tonåring som lämnat Irak för två år sedan skulle riskera att bli dödad om han reste tillbaka förklaras inte alls. Hade en sådan risk bedömts vara realistisk och sann så hade han ju fått asyl eller åtminstone uppehållstillstånd på den grunden…

Några utdrag ur Föräldrabalken 4 kap. Om adoption:

5 a § Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan
föräldrarnas samtycke
.
6 § Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

För att få adoptera gäller också att:

Man måste gå den obligatoriska föräldrautbildningen. Socialnämnden gör en medgivandeutredning om lämpligheten hos den eller dem som vill adoptera. Utredningen påbörjas först efter det att man gått den obligatoriska föräldrautbildningen.

Under utredningen förs samtal både individuellt och med paret tillsammans. Utredaren ska ta reda på familjens motiv till adoptionen och om du har tänkt igenom vilka förändringar det innebär. Du ska även redovisa ekonomi, inkomster, bostadsförhållanden samt bistå med läkarintyg.

Adoptionsutredningar kan ta uppemot ett år. Hur snabbt har den svenska familjen (med irakisk bakgrund?) känt pojken och om de ville adoptera honom, varför sökte han då asyl här, varför inledde man inte adoptionsproceduren på sedvanligt sätt? Alla kriterier måste vara uppfyllda för att man ska kunna adoptera någon, det är ingenlättvindig och snabb procedur eftersom det handlar om ett mycket stort och livslångt åtagande.

Lagen måste väl vara lika för alla? Eller finns det nya, särskilda bestämmelser för dem som vill adoptera just asylsökande? Eller har man i domstolarna börjat tolka att det finns ”särskild anledning till adoption” enligt 4 kap 6 § för nästan vuxna asylsökande? I så fall har en mycket stor praxisändring skett, utan att någon rapporterat om den. Inget av allt detta har medierna – som i princip alla skriver och rapporterar exakt lika (!) – berört och beskrivit.

Jag har sagt det otaliga gånger och säger det igen: Media bör rapportera korrekt och ange alla fakta, inte vinkla sina artiklar och utelämna viktig information!

© OBS! Kopiera inte texter från min blogg i sin helhet!
Att citera kort går bra, men länka då alltid
till ursprungsinlägget så att hela texten
kan läsas här!

En migga reflekterar över vad Migrationsverket och japansk bildindustri kan ha gemensamt?

En migga ger en ny glimt från migrationsindustrin:

Vår nya arbetsmetod Kortare Väntan är hämtad från den japanska bilindustrin. Hur kunde Toyota bli så framgångsrikt? Jo, genom den s.k Lean-metoden. Men nu jobbar vi ju inte med att skruva ihop bilar, utan vi jobbar med att möta människor och försöka sätta oss in i deras många gånger komplexa situationer för att sedan kunna avgöra ifall de har hållbara asylskäl eller inte!

© Denna blogg.

Mumintrollet vaknar mitt i vintern

Mumintrollen går i ide i november och vaknar i april. Det har de alltid gjort, i eviga tider. Men en vinter vaknar mumintrollet och kan inte somna om…

Kommittédirektiv för utredning om vård för personer som vistas illegalt i landet

Media rapporterar slarvigt om att regeringen har tillsatt en utredning om ”vård åt gömda flyktingar”, ibland ”vård åt gömda och papperslösa”.

För det första så är inga ”flyktingar” gömda utan det handlar om tidigare asylsökande som varken befunnits ha flykting- eller skyddsskäl. De är nu inte längre asylsökande utan människor som i minst två instanser fått beslut om avvisning, d.v.s. de ska lämna landet så fort som möjligt eftersom de inte längre har rätt att vistas här.

För det andra finns det knappast någon som är ”papperslös”, men ordet har blivit ett samlingsbegrepp för dem som trotsar myndighets- och domstolsbeslut och stannar kvar efter att de fått beslut om att de ska lämna landet. I kategorin ”papperslösa” ingår också personer som kommit på besöksviseringar och borde ha lämnat landet efter tre eller sex månader men stannat kvar. Och personer som på olika sätt tagit sig till Sverige och aldrig sökt vare sig asyl eller uppehållstillstånd.

Gemensamt för alla dessa människor, som av media kallas ”flyktingar”, ”asylsökande”, ”papperslösa” är att de inte har rätt att vistas i Sverige. Gemensamt för alla dessa människor är också att de vistas i Sverige illegalt, som betyder olagligt, vilket alltför många verkar glömma bort.

I det kommittédirektiv som regeringen presenterat ska följande utredas:

Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet.

Utredaren ska vidare se över

hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård åt de berörda grupperna kan utformas i förhållande till nuvarande reglering.

Regeringen måste alltså se till att frågan om subventionerad sjukvård åt personer som vistas olagligt i landet, prövas mot existerande lagar. Att skapa nya regler och lagar som krockar med gällande lagstiftning kan en regering knappast göra. Därför – och för att försöka återskapa respekt för asylsystemet – bör stor kraft läggas på att se till att existerande lagar efterlevs och att de som inte fått uppehållstillstånd självmant eller, om det krävs, med tvång avvisas till sina hemländer.

I läkares och annan sjukvårdspersonals uppgifter ingår att göra allt som står i deras makt för att lindra, vårda och rädda liv. Om någon människa, oavsett status (legal eller illegal) är akut och kanske  livshotande sjuk, ska givetvis vård ges. Att visa en akut sjuk människa på porten kan läkare inte göra i ett civiliserat samhälle, oavsett vad lagen säger. Men det är ju en helt annan sak än att skapa regelverk om skattesubventionerad vård åt personer som vistas i landet illegalt!

I samband med att akut vård ges bör Polisen, dit avvisningsbesluten kommunicerats av Migrationsverket, upplysas om att en person som vistas illegalt i landet finns på sjukhuset. Detta så att han/hon sedan kan avvisas när den akuta vården getts och den illegala vistelsen inte fortsätter, med samhällets goda minne. Det handlar givetvis inte om ”angiveri”, vilket en del vill få det till, utan om skyldighet att rapportera en olaglighet, för det är olagligt att vistas i ett land utan tillstånd.

Här finns regeringens kommittédirektiv om vad en utredning på området ska se över.

Kanske något också för Sverige?

Finland: En handbok för tolkar i asylärenden har getts ut

Migrationsverket och Flyktingrådgivningen har tillsammans utarbetat en  handbok (finns bara på finska) för tolkar som arbetar med asylärenden.

Yrkeskunnig och exakt tolkning är av väsentlig betydelse för att resultatet ska bli rättvist. En tolk måste därför också förstå innehållet i ärendet som tolkas samt hur förfarandet framskrider så väl som möjligt.

Handboken för tolkar har tagits fram av Migrationsverket och Flyktingrådgivningen inom ett gemensamt utvecklingsprojekt för asylförfarandet.

I Sverige vill en minister ha en lag som kolliderar med en annan lag…

Både riksdagsledamöter (otaliga) och t.o.m. en minister (socialminister Göran Hägglund) i den svenska regeringen tycker att det går bra att bryta mot utlänningslagen (vilka andra lagar ska det gå bra att bryta mot?). De vill ge förmåner till dem som inte respekterar svensk lag. Medborgarna och väljarna lär sig att riksdag och regering stiftar lagar som de inte själva anser behöver följas. Vad innebär det? Kaos? Just det. Anarki? Ja, det också. Förlorad tillit till regering och riksdag? Absolut.

Socialminister Göran Hägglund föregår oblygt och obekymrat en utredning om sjukvård för personer som vistas i landet illegalt – det blir därmed en skenutredning – och säger redan innan den ens påbörjats att vi ska ”ge vård också till personer som inte har ordning på sina papper! I vilket land på jorden kan en minister ta så lätt på att människor, som vistas illegalt i landet efter att ha varit asylsökande eller ha kommit på turistvisering, inte ”har ordning på sina papper”? Och så gravt bagatellisera det som i andra länder – liksom också i Sverige – är brottsligt, olagligt: att vistas i ett land utan tillstånd!

Vad kan det mer finnas som ministern och ett allt större antal riksdagsledamöter tycker att vi ska ge personer som bryter mot lagen? Bostäder? Socialbidrag? Pension? Var går gränsen för vad skattebetalare ska stå för?

Givetvis och självklart ska akut sjuka  människor aldrig lämnas åt sitt öde! Det är alltid varje läkares plikt att hela, läka och rädda liv oavsett omständigheterna. Men en regering och ledamöter i en riksdag kan inte börja skapa lagar som kolliderar med varandra!

Ansvarsfulla och rättsmedvetna representanter för Sveriges folk ska i stället, via sina myndigheter och verk, se till att lagen efterlevs och att de som inte ska vara här så snabbt som möjligt efter att de fått avslag på sina ansökningar om att vistas här lämna landet, frivilligt eller med tvång.

Sanna Rayman på Svenska Dagbladet skriver bra och insiktsfullt om den här frågan under rubriken Ingen utredning jag gör vågen för och i Aftonbladet kan man läsa att Hägglund uppmanar landstingen att bryta mot lagen.

”Servicen som erbjuds vid mottagningscentralerna, det vill säga bland annat gratis mat och husrum, lockar en del personer att söka asyl i Finland”

År 2008 sökte 4 016 personer asyl i Finland medan siffran i fjol hade stigit till 5 910. De största grupperna asylsökande kom från Irak och Somalia. Det meddelar FNB.

Anmärkningsvärt, men vanligt också i Sverige trots att man här inte rapporterar om det eftersom det inte ligger i de svenska mediernas pk-bild, är att antalet asylsökande från andra EU-länder steg. Den största gruppen asylsökande från EU kom från Bulgarien.

Servicen som erbjuds vid mottagningscentralerna, det vill säga bland annat gratis mat och husrum, lockar en del personer att söka asyl i Finland, uppger Inrikesministeriet. Migrationsminister Astrid Thors (SFP) uppger att det finns fall där samma personer sökt asyl flera gånger trots att de redan fått avslag.

Inrikesministeriet vill bekämpa bidragsmissbruket genom att minska ersättningarna till asylsökande. Från och med februari ska ensamboende asylsökande få 292 euro i månaden. Det är 84 euro mindre än idag, men fortfarande nästan 1.000 kronor mer än en ensamstående asylsökande får i Sverige, vilket alltså gör att fler falska ”asylsökande” (man kan ju inte söka asyl när man är från ett EU-land…) söker sig till just Finland.

Källa: