• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

En migga om s.k. ensamkommande barn: ”På rena asylskäl finns knappt någon.”

Läs först En förklaring har inkommit från Migrationsverket och Vem kan man stämma för inkompetens, oförmåga att följa den demokratiskt stiftade utlänningslagen samt missbruk av skattemedel? (om vad som hände i Högsby).

Thomas Di Levas gamla låt Vem ska jag tro på? surrar i mitt huvud när jag tänker på Migrationsverket och alla olika uppgifter man får om verksamheten, beroende på vem man talar med. Så här skriver en migga apropå de två ovannämnda inslagen:

Ställ gärna följdfrågan till Migrationsverket: ”Hur fördelar sig tillstånden på medborgarskap?” Och svaret kommer då att bli att de ”barn” som får uppehållstillstånd på ”synnerligen ömmande skäl” är från Afghanistan och de som är ”skyddsklassade” är från Somalia (på rena asylskäl finns knappt någon). Och vad gäller somalier så vet vi inget mer om dem än att de säger ”Hej, jag heter Ali och jag är från Somalia”. Precis som det som hände i Högsby.

Kommentar: Jag tenderar att tro lite mer – eller åtminstone lyssna mer – på dem som är direkt inblandade i den faktiska, dagliga hanteringen av asylsökande än dem, som bollar med siffror och statistik. För beroende på vilka kriterier man gör statistiken på så kan man ju visa eller ”bevisa” nästan vad som helst, medan om man med egna ögon ser och med egna öron hör och själv kontinuerligt hanterar de faktiska ansökningarna och träffar de faktiska människorna bakom de statistiska uppgifterna, så kan det inte viftas bort. Så tack bör riktas till alla miggor som fortsätter att rapportera inifrån verket så att information om deras verklighet kommer till allmänhetens (och mediernas, politikernas m.fl.) kännedom här, vilket den inte gör någon annanstans.

© Denna blogg.

Finländarna vill ha tuffare invandringsregler

Tre av fem finländare anser att invandrarpolitiken är alltför slapphänt, visar en färsk enkät. De som flyttar till Finland för att arbeta är ändå välkomna: endast 13 procent vill försvåra den arbetsrelaterade invandringen. Det är Helsingin Sanomat som skriver om enkäten som gjorts för den invandringskritiska föreningen Homma.

Av dem som besvarade enkäten ansåg 91 procent att utlänningar som gjort sig skyldiga till brott bör utvisas lättare än nu. Nästan hälften vill göra det svårare för kvotflyktingar och personer som beviljats asyl att få sina familjemedlemmar till Finland.

Enkäten besvarades av 905 myndiga finländare. Felmarginalen är tre procentenheter åt vardera hållet.

Källa:

Finland: ”Allt fler invandrare är analfabeter”

85-90 procent av de somalier som kommer till Finland är analfabeter, uppskattar Migrationsverket. Därför håller grundutbildning på att bli en allt viktigare del av integrationen av invandrare. Men enligt Migrationsverket är det svårt att få resurserna för integration att räcka till.

I Finland får asylsökande som är analfabeter får en 200 dagar lång grundutbildning, men det tillsammans med 40 veckors finsk- eller svenskkurs är sällan tillräckligt för att ge jobb.

Källa:

En förklaring har inkommit från Migrationsverket

Statistiken är ofta ganska svårgenomtränglig hos Migrationsverket. Det beror till viss del på att verket (och lagstiftarna) ändrar begrepp och benämningar och man därför inte riktigt vet vad som menas på olika statistikområden.

Migrationsverket har nu skickat en förklaring till sin statistik om ensamkommande unga asylsökande eftersom de anser att jag inte dragit korrekta slutsatser av den okommenterade statistik jag fått av dem tidigare . Jag vill inte skylla ifrån mig, bara konstatera att det tyvärr kan hända att man missförstår Migrationsverkets statistik…

Jag är tacksam mot Migrationsverket för att de försöker förtydliga och klargöra förhållanden som beskrivs ganska olika av miggorna som handlägger och fattar beslut jämfört med i verkets statistik. Rätt ska vara rätt – om det nu finns så svart/vita begrepp inom asylhanteringen…

Läs här Migrationsverkets förklaring och ta del av statistiken så som den ser ut och ska förstås. Lycka till!

Vem kan man stämma för inkompetens, oförmåga att följa den demokratiskt stiftade utlänningslagen samt missbruk av skattemedel?

Högsby begär hjälp av Billström

I dagsläget uppgår kommunens ekonomiska krav på ersättning för de berörda flyktingarna till närmare två miljoner kronor.

Sammanlagt berör ärendet åtta personer som kommit till Högsby som anhöriga. Det visade sig dock senare att dessa personer inte alls var anhöriga. Enligt kommunen stod detta redan klart när de första så kallade anhöriga kom till Högsby och man menar att dagens olustiga situation därmed hade kunnat undvikas.

Hur är det möjligt att falska ”anhöriga” har fått kosta (hittills…) minst två miljoner skattekronor och hur är det möjligt att de är kvar i Sverige efter fyra år, trots att de inte har någon som helst anknytning hit? Det blir allt mer laglöst på asylinvandringsfronten!

Vem kan man stämma för inkompetens, oförmåga att följa den demokratiskt stiftade utlänningslagen  samt missbruk av skattemedel?

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Fakta om beviljade uppehållstillstånd för ensamkommande unga

OBS! Den 30 mars, dagen efter att nedanstående skrevs, inkom från Migrationsverket en förklaring och ett påpekande om att jag inte förstått deras statistik rätt. Därför har jag givetvis lagt ut Migrationsverkets förklarande informationen och statistiken på bloggen, så att alla kan ta del av verkets egna kommentarer.

I ett tidigare blogginlägg – Hur många ensamkommande barn och unga asylsökande har egna asyl- eller skyddsskäl? – redovisade jag för en del frågor jag ställt till Migrationsverket med anledning av att Luciano Astudillo påstått att: “Det är väldigt få ensamkommande barn som inte har asylskäl”.

Följande – inte helt förklarande men ”good enough” – uppgifter kommer från Migrationsverket

2008 avgjordes 1.481 asylärenden gällande ensamkommande unga asylsökande. 30 % av dem fick stanna. Men endast 178 av dem ansågs ha flyktingstatus. Övriga 306 fick stanna p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter (som alltså inte har att göra med asyl eller behov av skydd).

2009 hade antalet ensamkommande asylsökande – jämfört med 2008 – ökat med 200 till 1.682 och hela 50 % av dem fick stanna i Sverige. Nu ansågs hela 633 ha flyktingstatus och 209 fick stanna p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter (som alltså inte har att göra med asyl eller behov av skydd).

2009 avgjordes 228 ärenden där de sökande hävdat verkställighetshinder. I endast 12 av dessa fall konstaterades att det förelåg verkställighetshinder, i 216 fall ansågs hinder för verkställighet av utvisning inte föreligga.

Vilka de ”särskilt ömmande omständigheterna” var, som gav 306 asylsökande unga rätt att stanna 2008, och 209 år 2009, framgår inte. Inte heller framgår det av statistiken varför ökningen av minderåriga som gavs flyktingstatus var så stor från år 2008 till 2009. Men så här ser den statistik ut som finns.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Hur skulle kommunala tjänstemän kunna garantera människors identitet?

Ur en insändare i tidningen Örebroarn den 23 mars 2010:

För en månad sedan fattade kommunstyrelsen i Örebro kommun ett beslut som kan underlätta för de id-lösa kommuninvånarna. Kommunstyrelsen öppnar en möjlighet för tjänstemän i kommunen att under arbetstid följa med en identitetskortssökande till Skatteverket för att intyga dennes identitet.

Detta är ingen optimal lösning på problemet. Staten borde ta sitt ansvar i denna fråga genom bättre samverkan mellan Skatteverket och Migrationsverket. Migrationsverket utreder identiteten i samband med uppehållsansökan och borde ha den egentliga informationen som skulle kunna ligga till grund för id-handling.

”Följa med en identitetssökande, skriver insändarskribenten. Just det, det är det som är det stora problemet: över 95 % av dem som kommer till Sverige och söker asyl verkar vara ”identitetssökande”. De visar nämligen inte några äkta id-handlingar som styrker vilka de är.

Att, som Migrationsverket gör, bevilja permanenta uppehållstillstånd (PUT) åt människor inte visar vilka de är och som ofta ljuger både om namn nationalitet och vilket land de kommer ifrån, är fel. En del – mycket få! – kan inte visa handlingar som styrker deras identitet, men en överväldigande majoritet kan det men gör det inte. Hur MIG kan få fortsätta att bevilja PUT i Sverige när man inte vet om vare sig asylhistorien, namnet, nationaliteten, åldern eller hemlandet stämmer är en gåta. Människor som verkar trovärdiga (ja, det är ju på sådana grunder MIG ofta måste fatta beslut!) borde beviljas tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) under t.ex. tre månader och under den tiden ska de ta fram sina id-handlingar. Därefter kan uppehållstillstånd prövas om historien de berättat och identiteten de uppgett kan styrkas genom äkta handlingar.

När det gäller Skatteverkets möjlighet att bevilja id-handlingar (som sedan kan ligga till grund för medborgarskap) till människor som inte styrkt sin identitet, så är den styrd av lagen. På Skatteverkets sajt kan man läsa exakt vad som krävs. Där anges bland annat:

Du ska kunna visa vem du är
Id-kortet ska uppfylla säkerhetskraven som ställs på id-handlingar i Sverige. Det innebär att du måste styrka din identitet för att kunna få kortet.

När du besöker Skatteverkets kontor måste du därför visa vem du är, i första hand genom en godkänd id-handling. Om du inte har någon sådan kan du ta med en person som skriftligen intygar dina uppgifter i ansökan — en intygsgivare. Intygsgivaren måste också kunna identifiera sig själv med en godkänd id-handling.

En godkänd intygsgivare ska

 • ha fyllt 18 år
 • vara med vid ditt besök på Skatteverkets kontor
 • känna dig väl och kunna visa sin relation till dig
 • kunna identifiera sig med en godkänd id-handling
 • skriftligen intyga att dina personuppgifter och ditt foto är riktiga i din ansökan. Det går att fylla i blanketten i förväg, men intygsgivaren måste alltid skriva under den på kontoret i samband med ansökan.

Någon av följande personer kan vara intygsgivare:

 • din make, maka eller registrerade partner
 • ditt barn eller barnbarn som fyllt 18 år
 • din förälder/vårdnadshavare
 • ditt hel- eller halvsyskon som fyllt 18 år
 • din mor- eller farförälder.

Följande id-handlingar är godkända för att du ska kunna styrka din identitet:

 • ett svenskt tjänstekort (utan SIS-märke) utfärdat av en statlig myndighet fr.o.m. hösten 2009.
 • ett id-kort utfärdat av Skatteverket
 • ett svenskt pass med vinröd pärm
 • ett svenskt nationellt id-kort
 • ett svenskt körkort

Läs mer på Skatteverkets sajt.

Kommunala tjänstemän, i Örebro eller någon annanstans, kan givetvis inte – som krävs – skriftligen intyga människors identitet, det är en total omöjlighet. Och lagens krav på vad som anses vara en godkänd id-handling är, som man kan läsa, mycket noga definierade. Man får hoppas att tjänstemännen inte tar på sig ett sådant ansvar utan vägrar åta sig en uppgift som de inte har kunskap och laglig rätt att utföra.

Migrationsverket måste också börja följa lagen – lagens mening – och kräva att identiteten styrks när någon söker asyl i Sverige. Då kommer i betydligt större utsträckning än idag rätt människor att få asyl eller skydd här ingen av dem som beviljas PUT kommer att ha problem med att få id-kort.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.