• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland lagstiftar mot tiggeri

I Finland har en arbetsgrupp överlämnat sin slutrapport om förbud mot tiggeri på allmän plats och olagliga läger till inrikesminister Anne Holmlund onsdagen den 6 oktober.

Tiggeri på allmän plats och olagliga läger föreslås förbjudas i ordningslagen
Arbetsgruppen har utvärderat ett förbud mot tiggeri utgående från Finlands ordningslag. Finland kan besluta att förbjuda tiggeri med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheterna genom ett nationellt beslut, eftersom frågan inte regleras av EU-rätten eller genom internationella fördrag.

Av EU-länderna finns lagstiftning som förbjuder tiggeri i t.ex. Danmark, Österrike, Storbritannien, Luxemburg och Spanien. I Irland behandlas ett lagförslag om frågan som bäst av parlamentet. Arbetsgruppens förslag inskränker inte EU-medborgarnas fria rörlighet.

Arbetsgruppen föreslår att s.k. professionellt tiggeri på allmän plats ska förbjudas i ordningslagen. Tiggeriet har ökat märkbart under de två senaste åren i synnerhet i huvudstadsregionen. Tiggeriet har också blivit mer störande och aggressivt än tidigare.

Arbetsgruppen konstaterar att man genom att förbjuda tiggeri kan förebygga sådan verksamhet där man utnyttjar människors utsatta ställning. Om man inte tar tag i olika störningar och brottslighet kan man enligt arbetsgruppen skapa en grund för mer omfattande och allvarligare brottslig verksamhet. Arbetsgruppen anser att ett förbud mot tiggeri skulle minska antalet tiggare som kommer till Finland och att organisering, tvång eller i extrema fall verksamhet som är jämförlig med människohandel förknippad med tiggare riktar sig mot Finland.

Arbetsgruppen föreslår även att ett särskilt förbud mot olagligt upprättade läger ska införas i ordningslagen. Ett sådant förbud skulle förhindra att det uppstod olagliga lägerområden med bristfällig konstruktion och brandsäkerhet och innebära förbud mot läger i alla situationer på vissa specificerade allmänna platser. I nuläget bor det även barn i olagliga läger med tiotals personer. De olagliga lägren orsakar rädsla och störningar i närheten av lägren.

Organisering av tiggeri bör förbjudas i strafflagen
Arbetsgruppen föreslår för justitieministeriet att organisering av tiggeri ska kriminaliseras i strafflagen. Organisering av tiggeri (att främja tiggeri, utnyttja att någon utför tiggeri eller att förleda någon eller genom påtryckning förmå någon till tiggeri) bör föreskrivas som en straffbar handling i 17 kap. i strafflagen.

En grov form av organisering av tiggeri innebär att eftersträva avsevärd ekonomisk vinning, att begå brottet särskilt planmässigt, att orsaka synnerligen kännbart lidande samt att föremålet för brottet är ett barn under aderton år.

Kriminella organisationer utnyttjar tiggande människors utsatta ställning. Genom att kriminalisera organisering av tiggeri kan man påverka dem som organiserar tiggeri och drar ekonomisk nytta av det. På så sätt kan man förbättra ställningen för tiggarna. Genom att ändra strafflagen, vilket är en del av de föreslagna åtgärderna, kan man förhindra organiserat tiggeri som grundar sig på utnyttjande och ge myndigheterna bättre möjligheter att ingripa i fenomenet.

Offer för människohandel bör kunna identifieras bättre än i nuläget
Enligt arbetsgruppen bör myndigheterna bättre än i nuläget kunna identifiera offer för människohandel. År 2009 gick endast fyra fall till domstolen som misstänkta människohandelsbrott. Det beror enligt arbetsgruppen på att bestämmelserna om människohandel är svåra att tyda och att de överlappar andra brottsrekvisit. I Finland har polisen inte haft anledning att utreda misstänkta brott som är förknippade med tiggeri som människohandelsbrott.

Arbetsgruppen föreslår också att man ska samarbeta med tiggarnas ursprungsländer så att de får tillgång till riktig information om läget i Finland.

Källa: inrikesministeriet.
%d bloggare gillar detta: