• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Polisen effektiviserade utlänningskontrollen

Rapport från Yle den 11 maj 2011:

Polisen har påträffat sammanlagt 21 personer som vistats i Finland utan tillstånd. Fallen uppdagades före påsk, i samband med polisens riksomfattande utlänningskontroller. Syftet med dem var att effektivisera kontrollen av personer som utan tillstånd vistas och arbetar i Finland och som kommit hit olagligt. En annan orsak till kontrollerna var att identifiera personer som ordnar olagliga inresor till Finland.

Personerna som saknade identitetshandlingar kom från Ghana, Gambia, Vietnam, Iran och Afghanistan. Dessutom greps en person med en internationell arresteringsorder.

Reflektion: Det är lite skillnad mot Sverige, där ingen vet om det är 10.000, 30.000 eller 50.000 eller fler eller färre som olagligt vistas i landet. Utlänningslagarna är snarlika i de båda länderna, men efterlevs och tolkas uppenbarligen mycket olika.

Källa: Yle.

Svenska folkpartiets svar på Jyrki Katainens frågor

Här kan man läsa alla svaren från Svenska folkpartiet, Sfp, på regeringssonderaren Jyrki Katainens tilläggsfrågor.

En av frågorna – och svaret på den – lyder så här:

Vilka är de viktigaste lagstiftningsprojekten under den kommande valperioden?

Lag om äldreomsorg, helhetspaketet för lagstiftning som siktar till att göra studierna snabbare, grundundervisningens timfördelningsreform, reformen av systemet för finansiering av yrkeshögskolorna, de i Satakommitténs arbete återstående förbättringarna av grundtryggheten (bl.a. bättre ställning för närståendevårdare och ensamförsörjare), utveckling av föräldraledighetssystemet, åtgärder som förbättrar handelssjöfartens konkurrenskraft (bl.a. genom att den förnyade tonnagelagstiftningen bringas i kraft), att ensam- och småföretagarnas socialskydd förbättras, att Rundradions serviceuppgift tryggas genom en finansieringsnivå som ger finländarna en offentlig service av nuvarande slag, att arbetet med reformen av Ålands självstyrelsesystem påbörjas, ramlagen för samefrågor samt den redan anhängiga reformen av lagstiftningen om likabehandling. Det finns naturligtvis flera vägande projekt, men dessa är några viktiga exempel.

Sedan 1975 (om jag minns rätt) har Sfp suttit i regeringen i Finland. Hur det blir den här gången är ännu oklart. Man beräknar att det ska finnas en regering på plats omkring den 27 maj, men något exakt datum anges inte.

En migga: ”Den här mannen fick förstås PUT ganska snabbt och efter det visade det sig att någon av hans hustrur ändå hade överlevt. Några barn hade också överlevt.”

En migga berättar:

I ett fall så dumpade någon en ”utvecklingsstörd” medelålders utländsk man, som inte hade förmåga att kommunicera vare sig med tal eller gester, utanför en asylansökningsenhet. Han togs in varpå han visade upp en lapp på svenska där det stod att han heter XX och att han kommer från landet YY. Och att han söker asyl.

Det gick ju inte att prata med honom så han skickades till ett särskilt boende, men där fick han inte heller vara kvar eftersom han utsatte de utvecklingsstörda asylsökande kvinnorna i boendet för ovälkomna närmanden. På något sätt, ingen vet hur, så fick man veta att den här mannen var van att ha sexuellt umgänge, han hade haft flera  hustrur och barn i hemlandet, men de hade dött i samband med någonting. Det var därför han ville ha sexuellt umgänge i boendet också, vilket ju var förståeligt. Men han flyttades i alla fall till ett annat boende.

Den här mannen fick förstås PUT ganska snabbt och efter det visade det sig snart att någon av hans hustrur ändå hade  överlevt. Några barn hade också överlevt. De ansökte genast om UT p.g.a. anknytning till den här mannen,  och de fick förstås komma hit. Det här var för några år sedan, och jag antar att man inte ens gjorde någon DNA-test eller krävde några som helst papper av ”hustrun och barnen”. DNA-tester har ju använts ganska sparsamt inom verket.

Jag antar också att den utvecklingsstörde mannen numera antingen sitter på ett hem för personer med funktionsnedsättningar – eller också så har han tillfrisknat av egen kraft och sitter hemma med sin hustru och sina barn och skrattar gott när han erinrar sig sin tid som asylsökande.

© Denna blogg.