• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga resonerar om kravet på att asylsökande ska ”göra sin identitet sannolik”

En migga skriver:

Enligt Migrationsverkets rättschefs rättsliga ställningstagande (https://meritwager.files.wordpress.com/2010/03/migs-rattsl-stallntag-11-3-2010.pdf) så ska asylsökande göra sin identitet sannolik, annars beviljas inget PUT. Detta gäller såväl ensamkommande barn som vuxna asylsökande.

Varför bemödar Rättschefen sig om att skriva ställningstaganden som blir meningslösa när de sedan inte följs i praktiken?

Kommentar: I en ny dom (UM 8325-10) har Migrationsöverdomstolen än en gång slagit fast att styrkt identitet och innehav av pass är viktiga och i princip avgörande för om anhöriga till personer som fått PUT i Sverige ska få komma hit. I domen sägs bland annat:

Det är emellertid inte möjligt för rättstillämparen att generellt eller för en viss grupp av sökande medge undantag från klarlagd identitet och pass.

Domen gäller en somalier som säger sig vara gift med en somaliska som fått uppehållstillstånd i Sverige och som vid svenska ambassaden i Addis Abbeba i Etiopien, ansöker om att få komma hit. Men utan pass kan han inte resa någonstans och han kan (vill?) inte visa vem han är och inte heller att/om han faktiskt är gift med kvinnan i Sverige. Det finns således ingen möjlighet för Sverige att a) veta vem mannen är eller b) veta om han verkligen är gift med kvinnan. På sådana lösa boliner finns det inget land i världen som ger uppehållstillstånd åt någon!

Domen är intressant på många sätt och kan med fördel läsas också av representanter för media som ofta lite väl lättvindigt startar kampanjer för att ”anhöriga” till asylsökande ska kunna komma till Sverige enbart på den grundvalen att de säger att de är X, att de kommer från landet Y och att de är gifta med, eller är barn till, Z. Någonstans måste ju gränsen för dumhet gå också i Sverige.

Så här skriver en migga i juli 2009 på den här bloggen. Detta borde vara känt  för journalister och andra som skriver om asylärenden – och då särskilt om personer som säger sig vara från Somalia (men ofta är någon annanstans ifrån, inte sällan t.o.m. ett annat EU-land där de redan har PUT):

Det ligger faktiskt i Sveriges intresse att veta vilka de är som bosätter sig  här. Jag förstår att detta kan innebära problem t.ex. för personer från södra Somalia eftersom där saknas godtagbara myndigheter och vi inte accepterar deras id-handlingar. Men: de har id-handlingar, i synnerhet de som är vuxna, och det finns många länder som godtar dem. Särskilt i närområdet. Det vore väl bra om vi också någon gång kunde få se dessa handlingar! För även om de inte styrker deras identitet till fullo så kan de ändå ge någon form av indikation om vem personen är. Högt utbildade somalier jobbar i Dubai och annanstans som läkare exempelvis, och jag tror inte att de har fått jobben utan att visa läkarlegitimation, pass etc.

Kommentar: Den ovannämnda domen (UM 8325-10) från Migrationsdomstolen innehåller också skrämmande läsning om okunnighet och felaktiga beslut och slutsatser, främst hos migrationsdomstolen…

Det verkar inte finnas någon att lita på, det verkar inte finnas någon verklig vilja hos vare sig politiker eller tjänstemän på Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Polisen som har att hantera frågorna, att följa lagar, agera tydligt och klart, inhämta tillräcklig kunskap för att kunna hantera asylärenden etc, etc, etc. Lögner, bedrägerier, förfalskningar, hot, utpressning är vad detta område till ganska stor del verkar präglas av. Men om det handlade om ett annat land än Sverige så skulle de partiska och vinklande svenska journalisterna rapportera på ett helt annat sätt…

De som tyvärr riskerar att dra det kortaste strået – förutom svenska skattebetalare som tvingas bekosta galenskaperna – är den tämligen lilla skaran asylsökande som faktiskt har skyddsskäl, men som på grund av politikernas, regeringens och  myndigheternas inkompetens dras över samma kam i allmänhetens ögon som de, som inte har någon anledning alls att befinna sig här. Och det är inte okej!

© Denna blogg.