• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Allvarliga konflikter på Maria Elementarskola – igen

Mängder av inlägg om en av många tidigare stora konflikter på Maria Elementarskola kan man läsa om här på bloggen. Det har varit mycket svåra situationer och synnerligen udda beteende och agerande från ledningen för Stiftelsen Maria Elementarskola. Minst sagt. Och nu är det dags igen. Det måste ha gått mycket långt också denna gång, när rektor och vice rektor väljer att anmäla konflikterna till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen:

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap. 12 §.

Det som i första och andra styckena sägs om skyddsombud ska också gälla för studerandeskyddsombud som avses i 17 §.
(Paragrafen ändrad genom SFS 2009:870)

Så här säger en person med insyn i vad som sker på Maria Elementarskola:

Nu blåser det hårda vindar på Maria Elementarskola igen. Märta Franson håller igång så gammal hon är. Man får säga att hon är kraftfull in i det sista, även om det är patetiskt.

Föräldrar berättar:

Märta Franson

I dagarna har styrelsens ordförande, tidigare skolans rektor under ca 50 år, Märta Franson, sagt upp hela styrelsen för att kunna använda sig av sin advokat, som också sitter i styrelsen. Vi föräldrar är så oroliga och än en gång känns det absolut inte OK.

Vi föräldrar har den här gången gjort ett föräldrauppror. Vi har stöd i stort sett från alla klasser från PK upp till klass 7. Vi har – som vi tror – både styrelsen, föräldraföreningens ordförande och majoriteten av föräldrarna bakom oss men vad hjälper det när stiftelsens förordning ger Märta alla mandat att utse styrelse, lägga sig i rektorns arbete m.m.

Det är mycket tråkigt att en så gammal och fin skola ska stå och falla med en enda person – en person vars livsverk oavsett alla konflikter och strider är odiskutabelt enastående – och att ingen har kraft och förmåga att ställa saker tillrätta! Skolan har varit mycket bra och Märta Franson har varit en fantastisk kraft som funnits där sedan år 1948. Men envåldshärskeri fungerar inte år 2011 och om konflikterna fortsätter så blir det slutet för en skola som funnits sedan år 1885. Och Märta Fransons eftermäle blir tyvärr rejält solkat.

© Denna blogg.