• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Seminarium på Finlands ambassad del 1

Torsdagen den 3 maj hölls ett heldagsseminarium med rubriken ”Hur kan kvaliteten i äldreomsorgen utvecklas – och de nationella minoriteternas särskilda behov beaktas bättre?” på Finlands ambassad. Röster från många olika håll får höras och partipolitik förekommer inte alls. Det är skönt och helt rätt – samhällsfrågor ska kunna informeras om diskuteras på ett sakligt sätt utan att politiseras. Det är mycket positivt att vår ambassad upplåter utrymme åt viktiga samhällsdebatter vilket den också gjort ett antal gånger tidigare!

Efter välkomstord av Finlands ambassadör i Sverige, Harry Helenius, talade barn- och äldreminister Maria Larsson, Sverige, under rubriken ”De viktigaste prioriteringarna inom äldreomsorgspolitiken i Sverige” och omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson från Finland (på bilden med socialrådet Timo A Tanninen) om ”Kvalitetsaspekten i det nya finska lagförslaget om äldreomsorg”. Hon sa bland annat:

I det aktuella lagförslaget ingår flera förslag som ska förbättra kvaliteten på servicen genom att säkerställa att olika parters åsikter beaktas på bästa möjliga sätt. Kommunerna har att följande allmänna skyldighet som i synnerhet ska beakta äldre personers och deras närståendes åsikter:

”För att bedöma kvaliteten på servicen ska det regelbundet inhämtas feedback från klienterna och deras anhöriga och närstående samt ett utlåtande från äldrerådet.”

Det föreslås att kommunerna ska ha tillgång till sådan sakkunskap som behövs för att främja äldre personers hälsa och funktionsförmåga samt för att ordna social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet. Sakkunskap ska finnas på minst följande områden:

• främjande av äldre personers välfärd och hälsa
• gerontologiskt vård- och socialarbete
• geriatrik
• säker läkemedelsbehandling
• kostvanor
• mångsektoriell rehabilitering
• mun- och tandvård

Omsorgsminister Maria Guzenina Richardson talade också om vikten av ett gott ledarskap. Hon sa:

Lagförslaget uppmärksammar att kompetent ledning inom äldreomsorgen är av stor betydelse. Det föreslås att verksamhetsenheter som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster till äldre personer ska ha en serviceledare som ansvarar för att tjänsterna uppfyller de relevanta kvalitetskraven.

Hon påminde också om, att det i Sverige bor över 66.000 finländare som har fyllt 65 år och att en sjättedel av dem har fyllt 80 år. Trots det finns det endast cirka 300 helt finskspråkiga vårdplatser. Detta är givetvis en ganska stark markering mot Sverige, som länge har vetat om hur det förhåller sig och även vet hur det kommer att bli när ännu fler sverigefinländare åldras och behöver – och har lagstadgad rätt till – äldreboende på sitt modersmål. I klippet nedan berättar ministern om sina egna erfarenheter av hur det kan vara när äldre drabbas av minnessvårigheter och hjärnan glömmer bort senare förvärvade språk. Hennes egen mor är ryska och så här berättar Maria Guzenina Richardson på finska om minnesstörningar, direkt efter Helena Sophie Anderssons tolkning av vad hon sagt strax innan. Helena Sophie Andersson översätter också det ministern säger om sin mor. En liten rättelse: ministerns son är 12 år, inte 18 år som det sägs i tolkningen.

Den asylsökande som inte styrker identitet och resväg inkvarteras på en förvarsenhet medan ansökan utreds. I Finland.

I Finland:

De asysökande som är inkvarterade vid mottagningscentralerna får röra sig fritt i Finland. Men om det finns oklarheter om en asylsökandes identitet eller resväg till Finland kan en sådan asylsökande inkvarteras vid förvarsenheten i Krämertskog i Helsingfors medan ärendet utreds. Förvarsenheten är sluten och det är inte möjligt att avlägsna sig från enhetens område.

I Sverige:

I Sverige kan man söka asyl och sedan bo och vistas var man vill trots att man inte styrkt vare sig identitet, nationalitet eller resväg.

Sverige anses i världen vara mer eller mindre ”ett paradis för terrorister”. Finland anses inte vara det.