• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

I Finland har man en lag om utlänningsregister

I Finland finns en lag om utlänningsregister. Det verkar vara bra för riket på många sätt och man kan förvånas över att inget liknande register finns i Sverige. Det hade underlättat för till exempel Sveriges största nationella minoritet, sverigefinländarna, vid planering av finskspråkiga förskolor, skolor och äldrevård… Och det hade underlättat planeringen för många andra stora invandrargrupper, som man nu inte verkar ha särskilt bra koll på. I Finland underlättar utlänningsregistret både kontroll av in- och utresande och illegal respektive legal vistelse i landet; planering av olika åtgärder inom utbildning och arbetsmarknad m.m. samt –  inte minst – gör det möjligt att få fram korrekt statistik för olika ändamål. Så här står det bland annat i lagen:

Utlänningsregistret förs och används som underlag för behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland, för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar. Utlänningsregistret förs dessutom som underlag för behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.Utlänningsregistrets uppgifter kan användas för att ta fram statistik enligt nationella och internationella behov med beaktande av personuppgiftslagens bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Här anges också vilka som omfattas av registret. Nämligen personer

1) som ansökt om visum eller uppehållstillstånd,
2) som avlagt språkexamen som avses i 48 § utlänningslagen eller deltagit i språkexamen,
3) vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen eller vars arbetsuppgifter registreras med stöd av någon annan lag,
4) som ansökt om internationellt skydd eller som är föremål för utredning om de skall tas till Finland inom ramen för flyktingkvoten eller på grund av humanitär invandring,
5) som ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller för vilka en finsk myndighet för verkställande av avlägsnande ur landet utfärdat ett resedokument för enkel resa,
6) som beviljats betänketid enligt 52 b § i utlänningslagen.

Tack vare registret vet man bland annat att antalet varaktigt bosatta utlänningar i Finland per den 31 december 2011 var 183.500. Och att de största grupperna utlänningar är ester = 33.855 och ryssar = 29.590. Därefter följer svenskar = 8.557, somalier = 7.393, kineser = 6.000, irakier = 5.728 och thailändare = 5.546. Antalet turkar är drygt 4.000 och antalet indier är nästan lika stort. Det finns också många tyskar, britter, holländare, polacker, ungrare, japaner och italienare, men endast 32 jamaicaner, 23 laotier och 20 palestinier.

© Denna blogg.