• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen

Regeringen frånhänder sig ansvaret också för vissa utlänningsärenden. Tidigare har flera andra frågor som krävt ställningstagande och beslut av regeringen överförts till myndigheter. På gott? På ont? Fundera själva. Och fundera också varför regeringen gör så här.

Justitiedepartementet meddelar:

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen

Regeringens ärenden om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott ska flyttas över till den ordinarie migrationsprocessen. Dessutom avskaffas det automatiska uppskovet med verkställighet av fängelsestraff vid ansökan om nåd. Detta föreslås i en departementspromemoria som skickas ut på remiss.

En utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av brott föreslås kunna ansöka hos Migrationsverket om upphävande av utvisningsbeslutet eller om uppehållstillstånd. Om Migrationsverket finner att ansökan bör beviljas, ska verket lämna över ärendet till en migrationsdomstol, annars ska verket avslå ansökan. Ett avslagsbeslut ska kunna överklagas enligt vanliga regler i migrationsprocessen.

En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ska kunna upphäva ett beslut om utvisning på grund av brott eller bevilja uppehålls- och arbetstillstånd. Prövningen ska göras enligt samma kriterier som nu tillämpas av regeringen. Att upphäva ett utvisningsbeslut eller att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd ska alltså även i fortsättningen kunna aktualiseras om beslutet om utvisning inte kan verkställas eller om det annars finns särskilda skäl för att beslutet inte längre ska gälla.

Reformen ligger i linje med den allmänna strävan att flytta över sådana ärenden som inte kräver ett ställningstagande av regeringen till myndighetsnivå.

Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2013.