• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2022
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Utlänningslagen är inte så svår att tolka, det är alla tillägg, praxisbeslut och rättsliga ställningstaganden etc som gör asyl- och migrationsförfarandet så snårigt och otydligt

SR logoMed anledning av inlägget Än en gång: Sverige har inte ett asylsystem för sjuka och misshandlade, och de frågor som uppkommer kring inslaget Kvinna med svårt sjuk son riskerar att utvisas, har Sveriges Radio meddelat följande:

– I fall som rör ett barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver (1 kap. 10§)
– Med flykting avses en utlänning som […] inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, begagna sig av detta lands (hemlandets) skydd. […] Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda (4 kap. 1§)

Det finns även definitioner av att vara alternativt skyddsbehövande som skulle kunna appliceras på Vecires fall.

Merit Wager ifrågasätter även användningen av orden ”riskerar att utvisas” och menar att Vecire ska utvisas. Hon (Vecire alltså, min anm.) har dock en chans till att överklaga migrationsverkets beslut, varför det inte är helt fastställt.

Mina kommentarer: Sverige har inte den här typen av invandring, man beviljas inte asyl eller permanent uppehållstillstånd för att ens barn är sjukt och för att man själv har blivit misshandlad. Turkiet har, om jag minns rätt, ansökt om att få bli medlem i EU och räknas som ett land med fungerande rättsväsende och om man blir misshandlad ska man anmäla det till Polisen i landet. Turkiet har också en fungerande sjukvård, låt vara att den kanske är dyr eller inte lika bra som i Sverige.

Än en gång: att man blivit misshandlad av sin make och har ett svårt sjukt barn är inte i sig asylgrundande eller grund för uppehållstillstånd. Om så vore, då skulle ju faktiskt många med sjuka barn och misshandlande makar från vad som anses vara fungerande rättsstater (även om deras system inte är likadana eller ”lika bra” som i Sverige), kunna hävda att de ska ges asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det förefaller inte troligt att man skulle kunna nå politisk enighet om att införa sådana skäl som ”asylgrundande” i utlänningslagen.

Ur några domar i Migrationsöverdomstolen:

sverigesdomstolarMigrationsöverdomstolens avgörande den 30 maj 2007 (mål nr UM 663-06), MIG 2007:25
Det förhållandet att ett barn lider av epilepsi och att den vård barnet skulle kunna erhålla i Sverige är av högre kvalitet än den vård barnet erhållit i hemlandet har i sig inte ansetts utgöra grund för att bevilja barnet och barnets mor uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Det har inte visats att barnets framtida utveckling och livskvalitet på ett avgörande sätt skulle äventyras genom att barnet återvänder till hemlandet. Härvid har även beaktats att omständigheterna i ett barns ärende inte behöver ha samma allvar och tyngd som krävs för vuxna personer.

sverigesdomstolarMigrationsöverdomstolens avgörande den 27 november 2007 (mål nr UM 177-07 och 1344-06), MIG 2007:48
När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstånd inte beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om utlänningen själv måste bekosta den nödvändiga behandlingen.

sverigesdomstolarMigrationsöverdomstolens avgöranden 21 november 2008 ( mål UM 1042-08), MIG 2008:39
A och hennes barn, B och C, ansökte den 11 februari 2007 om asyl i Sverige. Till stöd för ansökningarna anförde de bl.a. följande. De riskerar att utsättas för allvarlig misshandel med dödlig utgång vid ett återvändande. A har under flera år misshandlats av sin f.d. make. Detta pågick både under äktenskapet och efter skilsmässan. A har vänt sig till polisen men har inte fått någon hjälp. Hon har även vänt sig till sin familj, men de har avfärdat henne. Vid ett återvändande riskerar hon att dödas av sin egen och sin före detta makes släkt. Eftersom Albanien inte är särskilt stort skulle släkterna kunna hitta dem. De åberopade även synnerligen ömmande omständigheter.
—————
Migrationsöverdomstolen finner därför att det får anses vara fullt möjligt, relevant och rimligt för A, B och C att använda ett internt flyktalternativ, t.ex. genom att bosätta sig i huvudstaden. A, B och C har därför inte gjort sannolikt att de riskerar att utsättas för någon särbehandling eller övergrepp i Albanien som helhet.

A, B och C är därför inte att betrakta som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 1 § eller 2 § utlänningslagen.
Synnerligen ömmande omständigheter

Vid en samlad bedömning av A:s, B:s och C:s situation, och även med beaktande av att det rör sig om en barnfamilj, finns det inte tillräckliga skäl att bevilja uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen.
Överklagandet ska således bifallas och Migrationsverkets beslut fastställas.

Intresserade kan själva ta del av de fullständiga avgörandena, och även leta efter flera praxisskapande beslut hos Migrationsöverdomstolen. Kanske något som går på tvärs med ovanstående, även om det är svårt att tro att Migrationsöverdomstolen skulle ha gjort andra bedömningar. Men å andra sidan: man vet aldrig, politikerna petar i lagen och det tillkommer nya rättsliga ställningstaganden etc, så någon absolut stabil och säker linje finns inte. Den som är intresserad (och allt fler verkar vara det) kan också själv fråga Migrationsverket om vad som gäller, även om verket förståeligt nog kan ha svårt att ge precisa svar eftersom alla ärenden (ska…) prövas individuellt. Fast just i detta fall har ju Migrationsverket redan motiverat sitt avslag på familjens begäran om uppehållstillstånd, i det beslut som kvinnan fått.

Sveriges Radio framhåller: ”Hon har dock en chans till att överklaga Migrationsverkets beslut, varför det inte är helt fastställt.” Huruvida kvinnan har gjort det framgår inte.

Notera att det är en sak (och en god sådan) att känna medlidande med, och sympati, för en kvinna i Vecires situation, men en helt annan för en statlig myndighet eller domstol att bevilja uppehållstillstånd. Att påpeka fakta är inte heller detsamma som att sakna just dessa egenskaper. Tvärtom gör ofta den, som inger människor falskt hopp, större skada än den som talar klarspråk och försöker hålla sig till lag och praxis.

Vänligen respektera att alla texter är © COPYRIGHT denna blogg. De får inte förvrängas, vinklas eller användas i något syfte som de inte är ägnade för. Hela bloggtexter får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexterna är tillåtet. Media och andra som citerar ur texterna ska ange källa! (OBS! Gäller givetvis också svenska journalister!)

Utlänningslagen medger inte sjukdomsinvandring

Det finns ingen som helst värdering i detta, det är bara ett faktum: Sverige har inte sjukdoms-, vård- eller operationsinvandring.

Det finns inga juridiska, lagliga möjligheter för människor som behöver olika vårdinsatser, oavsett hur behjärtansvärda de må vara, att asylinvandra på grund av sjukdom eller operationsbehov. Däremot kan man söka sig hit för vård eller operation och betala för det, precis som i de flesta andra länder i världen.

Många gånger har svenskar och andra, både enskilda och organisationer, samlat in pengar och hjälpt svårt skadade och sjuka att få vård i Sverige. Läs t.ex. här. Men man kan alltså inte söka asyl utan minsta asylskäl, för att man behöver bli opererad eller för att få vård och mediciner, det går helt enkelt inte enligt nu gällande lag.

I en artikel i Oskarshamns-Tidningen berättades för en tid sedan om en familj från Kosovo som kom hit år 2006 och sökte ”asyl”, uttryckligen för att få vård åt sitt svårt sjuka barn. Tidningen rapporterar att:

”…och bara några dagar senare är risken överhängande att hon liksom hela hennes familj har utvisats till det tidigare hemlandet Kosovo. Detta trots att hon har mycket allvarliga skador sedan födseln”.

Familjen har fått avslag i två instanser – Migrationsverket och i migrationsdomstol – på sina ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd och har inte rätt att vistas här. Enligt lagen finns inte möjligheten att söka asyl för att få vård. Kosovo är dessutom inte ”deras tidigare hemland”, det är deras hemland.

Det går att starta en penninginsamling och den vägen hjälpa i enskilda ömmande fall, som t.ex. den lilla flickan i familjen från Kosovo. Fri sjukvård gäller inte alla människor som kommer till Sverige, men om läkaren och sjukhuset har tid och möjlighet kan de operera, behandla, vårda mot att man betalar den faktiska kostnaden.

De som engagerat sig för den lilla flickan i familjen från Kosovo kan inte vara ovetande om att familjen enligt beslut i två instanser, ska utvisas. De vet också att ett sådant beslut knappast kommer att ändras. I stället för att ”skapa opinion för familjen” och ge familjen falska förhoppningar om att ett verkställighetsförbud ska meddelas så kanske de kan göra något mer praktiskt som kan få faktisk betydelse som t.ex. just att starta en insamling av pengar  för att flickan ska få hjälp antingen här eller i sitt hemland.

Det är också viktigt att framhålla att det finns fall där människor absolut måste få behandling här, och att utlänningslagen ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd vid livshotande sjukdomar som det inte finns behandling mot i hemlandet. Man kan då bevilja människor tillfälligt uppehållstillstånd så att de kan få livsnödvändig vård. Så här står det i utlänningslagen 5 kap. Uppehållstillstånd, under rubriken Tidsbegränsat uppehållstillstånd, 9 §:

Ett uppehållstillstånd som beviljas med stöd av 6 § på grund av sjukdom skall vara tidsbegränsat om utlänningens sjukdom eller behov av vård i Sverige är av övergående natur.

I utlänningslagen står också i 5 kap. Uppehållstillstånd, under rubriken Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 6 §:

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

När det gäller dessa paragrafer måste man också titta på förarbeten och praxisbeslut – det är inte så lätt som man kan tro när man bara läser lagtexten…

När det handlar om t.ex. den svårt cancersjuke mannen från Azerbajdzjan vars läkare intygar att han inte kan transporteras och att det krävs slutenvård i hans fall, bör antingen tillfälligt (beroende på alla omständigheter) eller permanent uppehållstillstånd  – om läget är sådant att personen behöver vård under mycket lång tid – beviljas. Att sätta en svårt cancersjuk man på ett plan, mot en läkares absoluta avrådan, ska Migrationsverket inte få göra. Att göra det kan innebära att man aktivt medverkar till att mannen dör, och om man medvetet agerar så att någon dör så brukar det antingen kallas dråp eller mord. Efter en del medieuppmärksamhet i just detta fall verkar rättschefen på verket nu börja inse att det något är fel i verkets hantering… Men det ska inte behövas medieuppmärksamhet för att lagar och läkares uttalanden ska respekteras.

En sak till: Om någon människa som är i svår nöd, har smärtor och är mycket allvarligt sjuk knackar på sjukhusets dörr så ska läkarens ed alltid väga tyngre än alla andra lagar och bestämmelser. I den står bland annat:

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

Man får, som medmänniska och läkare, självklart aldrig visa en dödssjuk eller svårt skadad människa på porten. Men det är en helt annan sak än att människor ska beviljas permanenta uppehållstillstånd i Sverige med allt vad det innebär, för att de behöver sjukvård.

© Vid citat ur min text, var vänlig länka till denna bloggning
så att hela texten kan läsas och inte bara lösryckta ord
eller meningar.